វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីមធ្យម

19-06-2020

វប្បធម៌ទូទៅជ្រើរើសគ្រូកម្រិតឧត្តម ទាញយក
ចំណេះដឹងទូទៅជ្រើសរើសចូលក្រសួងនានា ទាញយក
កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់គ្រូកម្រិត មូលដ្ឋាន និងមតេយ្យ ( ២០០២-២០១៨) ទាញយក
  ចំណេះបង្កើតសំណាង !  

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World