គីមីវិទ្យា

គីមីវិទ្យាថ្ងៃនេះ

***គីមីវិទ្យា សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ

មេរៀនសង្ខេប ចម្លើយ -សំណួរ លំហាត់បន្ថែម ថ្នាក់ទី១២ ទាញយក


*** គីមីវិទ្យា សម្រាប់វិទ្យាល័យ

គីមីវិទ្យាសិក្សាអំពីបម្រែបម្រួល >>ទាញយកសៀវភៅ
Absorption of food >>ទាញយកសៀវភៅ
Electronic structure of the atom >>ទាញយកសៀវភៅ
 Atoms Ions Molecules >>ទាញយកសៀវភៅ
 Reactions in aqueous solution >>ទាញយកសៀវភៅ
Chapter 19 Electrochemistry >>ទាញយកសៀវភៅ
Citric Acid Cycle >>ទាញយកសៀវភៅ
Electron Transport Chain >>ទាញយកសៀវភៅ
Glycogen and gluconeogenesis >>ទាញយកសៀវភៅ
Introduction and Glycolysis >>ទាញយកសៀវភៅ
Principles and reaction 8e >>ទាញយកសៀវភៅ
Raymond Chang-Chemistry 10th Edition >>ទាញយកសៀវភៅ
Slide-Enzyme >>ទាញយកសៀវភៅ
Slide-Lipide >>ទាញយកសៀវភៅ
Slide-Vitamin >>ទាញយកសៀវភៅ
Food, Land and Biological Resources  >>ទាញយកសៀវភៅ

 

គីមីជីវៈ១ >>ទាញយកសៀវភៅ
ថ្លឹងប្រតិកម្មរេដុកសិក្សាក្នុងគីមីសរីរាង្គ >>ទាញយកសៀវភៅ
ប្រជុំវិញ្ញាសា គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី12 ភាគ១ >>ទាញយកសៀវភៅ
ប្រតិកម្មក្នុងសូលុយស្យុងទឹក >>ទាញយកសៀវភៅ
មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីសរីរាង្គ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀន និងលំហាត់ ថ្នាក់ទី១២ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនទី១ អាតូម ម៉ូលេគុល និងអ៊ីយ៉ុង >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀននិងលំហាត់គីមីវិទ្យាភាគ២ >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា គីមីវិទ្យា >>ទាញយកសៀវភៅ
គីមីជីវៈ១ >>ទាញយកសៀវភៅ
អេឡិចត្រូតគីមី >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា គីមី >>ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងវិញ្ញាសាគីមីវិទ្យា ១២ >>ទាញយកសៀវភៅ
គីមី ១២ មេរៀនសង្ខេប >>ទាញយកសៀវភៅ
មូលដ្ឋានគ្រឹះដោះស្រាយលំហាត់គីមី >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនសង្ខេបគីមីថ្នាក់ទី១២ >>ទាញយកសៀវភៅ
វីញ្ញាសា គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ >>ទាញយកសៀវភៅ
គីមីវិទ្យា (វៀតណាម) >>ទាញយកសៀវភៅ

សៀវភៅចំរុះជាភាសាខ្មែរ៖

ល.រ Chemistry from NT at NIE ទាញយកសៀវភៅ
1 Chapter 1, Atom ទាញយកសៀវភៅ
2 Chapter 2, bonding ទាញយកសៀវភៅ
3 Chapter 3, Acid and base New ទាញយកសៀវភៅ
4 chapter 4, Metal and periodic table ទាញយកសៀវភៅ
5 Chapter 5, Extracting Metals ទាញយកសៀវភៅ
6 Chapter 6, The non-metals ទាញយកសៀវភៅ
7 Chapter 7, Reaction, equation and amount1 ទាញយកសៀវភៅ
8 Chapter 8, Rate of reaction ទាញយកសៀវភៅ
9 chapter 9,Energy change ទាញយកសៀវភៅ
10 chapter 10.useful materia from crude oill ទាញយកសៀវភៅ
11 Chapter 11,Planet Earth ទាញយកសៀវភៅ
12 Chapter 12 Rock ទាញយកសៀវភៅ
13 Chapter 13, Solids, liquids and gas ទាញយកសៀវភៅ

អាចទាញយកទាំងអស់បាន ៖ Chemistry from NT at NIE

 

ថ្នាក់ទី ១១

ជំពួកទី-1- មេរៀនទី១ៈ រូបមន្ដ និងសមីការគីមី

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-2- មេរៀនទី១ លក្ខណៈលោហៈ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-2-មេរៀនទី២ យោបកលោហៈ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី១ ប្រតិអុកស៊ីតកម្ម

រេដុកម្មក្នុងសូលុយស្យុងទឹក

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី3- មេរៀនទី២ ប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីដូ រេដុកម្ម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី៣ ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3-មេរៀនទី៤ ពិលអេឡិចត្រូគីមី

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី៥ អគ្គិសនីវិភាគ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-5- មេរៀនទី១: អាម៉ូញ៉ាក់

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-5- មេរៀនទី២ សមាសធាតុកាល់ស្យូម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6- មេរៀនទីៈ២ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6-មេរៀនទី១ៈ អាល់កុល និងអេទែ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6- មេរៀនទី៣ៈ ស៊ីតកាបុកស៊ីលិច

ទាញយកសៀវភៅ
អាចទាញយកសៀវភៅទាំងអស់បាន៖ Download  

*** គីមីវិទ្យា សម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ

ទាញយកសៀវភៅថ្នាកទី៧
ទាញយកសៀវភៅថ្នាក់ទី៨
ទាញយកសៀវភៅថ្នាក់ទី៩

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World