ជីវវិទ្យា

6-03-2020 សំណួរ​ និងចម្លើយ ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

18-លំហាត់ADN ទាញយក
កម្រងវិញ្ញាសាជីវវិទ្យា ទាញយក
ការគ្រប់គ្រងប្រាកបញ្ញើ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត ទាញយក
ការសំដែងចេញនៃសែន ទាញយក
កំណត់ត្រផូស៊ីល ទាញយក
ជីវវិទ្យា_សំណួរចំលើយជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ភាគ១ ទាញយក
ទ្រឹស្តីរបស់លោកដាវិន ទាញយក
បច្ចេកវិទ្យា ជីវវិទ្យា ទាញយក
ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន ទាញយក
ប្រូតេអ៊ីន ទាញយក
ភស្តុតាងនៃការវិវត្ត ទាញយក
មីតូស ទាញយក
រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែម ទាញយក
សរីរាង្គវិញ្ញាណ ទាញយក
អាស៊ីតអាមីនេ ទាញយក
អង់ស៊ីម ទាញយក
វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូជីវវិទ្យា ទាញយក
ADN-ជាទម្រង់ព័ត៌មានសេនេទិច ទាញយក

***បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ លី សុភាព

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
សំនួរ-ចម្លើយ ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី10 ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងវិញ្ញាសា ជីវវិទ្យា ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យា លំហាត់-កំណែ ស្តីពីមូលដ្ឋានរូបធាតុ និង ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យា-VN ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យាប្រឡងគ្រូ ទាញយកសៀវភៅ
ពន្យល់និងរំលឹកជីវិទ្យាដោយសង្វេប ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនសង្ខេបជីវវិទ្យា ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ (2014-2017) ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា និងអត្រកំណែរ ២០១៧ ទាញយកសៀវភៅ
សៀវភៅជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០, ២០១៥, អយក ទាញយកសៀវភៅ
Biology ទាញយកសៀវភៅ
     
     
     
     

ពិសោធ

សួមប្អូនៗទទួលបានជោគជ័យគ្រប់សមរភូមិសិក្សា ...!

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World