ពិសោធន៍

*** រូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧  (សន្លឹកកិច្ចការពិសោធ សម្រាប់គ្រូ និងសិស្ស )

ល.រ មាតិកា ទាញយកឯកសារ
  ជំពូកទី១-កម្តៅ  
1 P-7-មេរៀនទី១-ការវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាព ទាញយក
2 P-7-មេរៀនទី២-ការីកមាឌរបស់ទឹក ទាញយក
3 P-7-មេរៀនទី៣-កំដៅជាក់លាក់ ទាញយក
4 P-7-មេរៀនទី៣-បរិមាណកំដៅ ទាញយក
  ជំពូកទី២-ការបញ្ជូនកម្តៅ  
5 P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-១ ទាញយក
6 P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-២ ទាញយក
7 P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងខ្យល់ ទាញយក
8 P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងទឹក ទាញយក
  ជំពូកទី៣-អគ្គិសនី  
9 P-7-3-មេរៀនទី១-អេឡិចត្រូសា្តទិច ទាញយក
10 P-7-3-មេរៀនទី២-ការចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក
11 P-7-3-មេរៀនទី៣-ថ្មិលស៊េរីនិងប៉ារ៉ាឡែល ទាញយក
12 P-7-3-មេរៀនទី៤-1-ការចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក
13 P-7-3-មេរៀនទី៤-2-រេស៊ីស្តង់ធ្យូងក្រាហ្វីត ទាញយក
14 P-7-3-មេរៀនទី៥-អាគុយក្រូចឆ្មារ ទាញយក
15 P-7-3-មេរៀនទី៦-1-សៀគ្វីអគ្គិសនី ទាញយក
16 P-7-3-មេរៀនទី៦-2-អំពូលស៊េរី និងខ្នែង(រេស៊ីស្តង់) ទាញយក
  ជំពូកទី៤-សម្ពាធ  
17 P-7-4-មេរៀនទី១-សម្ពាធ ទាញយក
18 P-7-4-មេរៀនទី៣-ដង់ស៊ីតេ-បរិមាណ ទាញយក
19 P-7-4-មេរៀនទី៣-សម្ពាធក្នុងបាសាំទឹក ទាញយក
20 P-7-4-មេរៀនទី៤-1-ការផ្លុំបំប៉ោងប៉េតប៉ោង ទាញយក
21 P-7-4-មេរៀនទី៤-2-លើកទឹក ទាញយក
22 P-7-4-មេរៀនទី៤-3-ទឹកក្នុងកែវផ្កាប់មុខចុះ ទាញយក
23 P-7-4-មេរៀនទី៤-4-សម្ពាធខ្យល់លើដប ទាញយក
ពិសោធ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៧-៨-៩ >>ទាញយក

*** ទាញយកគំរូធ្វើរបាយការណ៍ ពិសោធ

***ថ្នាក់ទី ១១

      *** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World