គណិតវិទ្យា

***គណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ...!

គ្រូបង្រៀនសតវត្សទី២១គួរមានឯកសារគំរូនេះគ្រប់គ្នា !

1-Basic college mathematics ទាញយក
1-Basic Mathematics for College Students ទាញយក

25-02-2020

កិច្ចតែងការគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ទាញយក
កិច្ចតែងការគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ទាញយក
កិច្ចតែងការគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយក
ការអនុវត្តន៍គណិតវិទ្យាជាមួយកុំព្យូទ័របន្ទះ ទាញយក

 

កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យកម្រិតខ្ពស់ ១២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១ (សុខ ពិសិដ្ឋ) ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ១២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាអនន្ត-ភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
គន្លឹះគណនាលីមីត ទាញយកសៀវភៅ
គន្លឹះគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
ត្រៀមសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
ធរណីមាត្រក្នុងលំហ ទាញយកសៀវភៅ
ធរណីមាត្រក្នុងលំហរ-1 ទាញយកសៀវភៅ
ធរណីមាត្រវិភាគ ទាញយកសៀវភៅ
ប្រជុំរូបមន្តគណិត ១០ ១១ ១២ ទាញយកសៀវភៅ
ផលគុណស្កាលែនិងផលគុណវ៊ិចទ័រ ទាញយកសៀវភៅ
ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាល ទាញយកសៀវភៅ
ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាល១ ទាញយកសៀវភៅ
មហ្ឆិតាគណិតវិទ្យា៨២លំហាត់និងដំណោះស្រាយ ទាញយកសៀវភៅ
សមភាព វិសមភាពអាំងតេក្រាល ទាញយកសៀវភៅ
របៀបប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ទាញយកសៀវភៅ
រូបមន្តគណិត ថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
រូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី_10_11_12-1 ទាញយកសៀវភៅ
លីមីតនិងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ ទាញយកសៀវភៅ
លីមីតនិងភាពជាប់នៃអនុគមន៍១ ទាញយកសៀវភៅ
ល្បិចដោះស្រាយអាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ធ្នូឌុប (ត្រីកោណមាត្រ) ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់បន្ថែមមេរៀនលីមីត១២ ទាញយកសៀវភៅ
វិធីសាស្ត្រគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ ទាញយកសៀវភៅ
សិក្សាអនុគមន័ ថ្នាក់ទី១២  ទាញយកសៀវភៅ
ស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តថ្នាក់ទី_10_11_12 ទាញយកសៀវភៅ
 Mathematics for Engineers and Scientists ទាញយកសៀវភៅ
mathematica 12 l-studies-second ទាញយកសៀវភៅ
សិក្សាអនុគមន៍ថ្នាក់ទី១២ ( លឹម ផល្គុន ) ទាញយកសៀវភៅ

*ថ្នាក់ទី១២

*ថ្នាក់ទី១១

កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ទាញយកសៀវភៅ
កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់ទី១១ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី១១ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាសម្រាប់អានបន្ថែមថ្នាក់ទី១១ ទាញយកសៀវភៅ
គន្លឹះស្វ៊ីត ទាញយកសៀវភៅ
គន្លឺះធរណីមាត្រ ទាញយកសៀវភៅ
គន្លឺះស្វីចំនួនពិត ទាញយកសៀវភៅ
ដេរីវេនៃអនុគមន៍ ទាញយកសៀវភៅ
ទ្រឹស្តីពហុធា ទាញយកសៀវភៅ
ប្រជុំរូបមន្តគណិត ១០ ១១ ១២ ទាញយកសៀវភៅ
ម៉ាទ្រីស ទាញយកសៀវភៅ
របៀបប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ទាញយកសៀវភៅ
រូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី_10_11_12-1 ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ទាញយកសៀវភៅ
សង្ខេបរូបមន្តសំខាន់ៗ ទាញយកសៀវភៅ
ស៊េរី-និង-ស្វ៊ីតចំនួនពិត៧ ទាញយកសៀវភៅ
សិក្សាស៊្វីតចំនួនពិត ទាញយកសៀវភៅ
សិក្សាស្វីតនៃចំនួនពិត ទាញយកសៀវភៅ
ស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តថ្នាក់ទី_10_11_12 ទាញយកសៀវភៅ
ស្វ៉ីត ទាញយកសៀវភៅ
ស្វ៊ីតចំនួនពិត ទាញយកសៀវភៅ
ស្វ៊ីតចំនួនពិតនិងស៊េរី ទាញយកសៀវភៅ

*ថ្នាក់ទី១០

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យានព្វន្ត ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ទាញយកសៀវភៅ
 គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ទាញយកសៀវភៅ
កុំផ្លិចទី១០ ១១ ទាញយកសៀវភៅ
កុំផ្លិចសុទ្ធ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតថ្នាក់ទី១០ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតថ្នាក់ទី១០-1 ទាញយកសៀវភៅ
 ថ្នាក់ទី១០ ជំពុកទី៨ ចម្លាស់ និងបន្សំ ទាញយកសៀវភៅ
 ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ តក្ក សំណុំ និងចំនួន ទាញយកសៀវភៅ
ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ តក្ក សំណុំ និងចំនួន-1 ទាញយកសៀវភៅ
ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ តក្ក សំណុំ និងចំនួន-2 ទាញយកសៀវភៅ
 ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី១ តក្ក សំណុំ និងចំនួន-3 ទាញយកសៀវភៅ
ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២ ពហុធា ទាញយកសៀវភៅ
ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣ សមីការ និងវិសមីការ ទាញយកសៀវភៅ

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World