គណិតវិទ្យាចំរុះ

សូមអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ។

***គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែ

លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ សិស្សពូកែ ទាញយក
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៧ ទាញយកសៀវភៅ
គណិវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៥ ទាញយកសៀវភៅ
គណិវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៨ ទាញយកសៀវភៅ

 

***ប្រឡងអាហារូបករណ៍

ណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងអាហារូបកណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
អាហារូបករណ័-ចិន-រុស្សី-សិង្ហបូរី-វៀតណាម-ជប៉ុន ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាត្រៀមអាហារូបករណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសាជ្រើសរើសសម្រាប់អាហារូបករណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
អាហារូបករណ៍-សិង្ហបូរី-ជប៉ុន-ចិន-វៀតណាម ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម ទាញយកសៀវភៅ
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ  ទាញយកសៀវភៅ
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ត្រៀមអាហាររូបករណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ល្អៗ និងចម្លើយ 400 ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសាប្រឡងប្រជែងនានា ទាញយកសៀវភៅ

 

***គណិតវិទ្យា Olympic

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា-olypaid ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ ៤ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក  ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិចភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ពិជគណិតអូឡាំពិច ទាញយកសៀវភៅ
វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ទាញយកសៀវភៅ
សិស្សពូកែគណិតវិទ្យាភាគ៥ ទាញយកសៀវភៅ
សិស្សពូកែគណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ទាញយកសៀវភៅ

 

***គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក

១០០១ លំហាត់គណិតវិទ្យភាគ០៣ ទាញយកសៀវភៅ
1001 លំហាត់គណិតវិទ្យា  ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ គណិតវិទ្យា កំរិតវិទ្យាល័យ ភាគ០១  ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងលំហាត់ គណិតវិទ្យា កំរិតវិទ្យាល័យ ភាគ០២  ទាញយកសៀវភៅ
កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់  ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា ជ្រើសរើស សម្រាប់សិស្សពូកែ  ទាញយកសៀវភៅ
 ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៏  ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៏ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា ធរណីមាត្រ សំណង់គ្រឹះធរណីមាត្រ  ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា សម្រាប់គ្រូ និងសិស្ស ភាគ១ដល់១៥ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតអូឡាំពិច ស្វីត សមីការស្វីត នេត ខេមរា ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់និងដំណោះស្រាយ-សំរាប់សិស្សពូកែ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា-ចំនួនកុំផ្លិច-ថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
-គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០១ ទាញយកសៀវភៅ
-គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៣ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៤ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៥ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៦ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៧ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៨ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ០៩ ទាញយកសៀវភៅ
-គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ១០ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ១១ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍- ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យា-ផលគុណស្កាលែ និង ផលគុណវ៊ិចទ័រ ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម លឹម ផល្គុន ទាញយកសៀវភៅ
គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែវិទ្យាល័យវ័យក្មេង ទាញយកសៀវភៅ

   

        *** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World