រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (Video)

ជំពូកទី៣ ៖ អគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិច

មេរៀនទី១ : ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិច

សាកល្បងទី១

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook App on Friday, December 5, 2014

សាកល្បងទី២

Your Website Title

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

https://youtu.be/vo4BBaySGwA

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World