ចិត្តគរុកោសល្យ

***ទស្សនវិជ្ជា.....

សីលវិជ្ជានៅក្រិកបូរាណសម័យ ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនវិជ្ជាក្រិចបុរាណសម័យនៅពេលចាប់ ទាញយកសៀវភៅ
កំណកំណើតទស្សនវិជ្ជាក្រិចបុរាណសម័យ ទាញយកសៀវភៅ
ការបង្កើតថ្មី ទាញយកសៀវភៅ
តើការគិតជាអ្វី ទាញយកសៀវភៅ
Thomas-More ទាញយកសៀវភៅ
Thomas d' aquin ទាញយកសៀវភៅ
Thomas hobbes ទាញយកសៀវភៅ
នីកូឡូ ម៉ាគីអាវែល្លី ទាញយកសៀវភៅ
Jon Locke ទាញយកសៀវភៅ
សីលវិជ្ជានៅចិនបូរាណសម័យ ទាញយកសៀវភៅ
អេពីគួរ ទាញយកសៀវភៅ
អារីស្តូត ទាញយកសៀវភៅ
សូក្រាត ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនវិជ្ជាអត្ថិភាពនិយម ទាញយកសៀវភៅ
សាំង អូហ្គូស្គីន ទាញយកសៀវភៅ
សញ្ញាណទស្សនវិជ្ជា ទាញយកសៀវភៅ
វិស័យទស្សនវិជ្ជា ទាញយកសៀវភៅ
ល្បិចទូទៅនៃគំនិត ទាញយកសៀវភៅ
ម៉ុងតេស្គីយើ ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធិ ទាញយកសៀវភៅ
ទំនោរធម្មជាតិនៃមនុស្ស ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនៈនយោបាយ ទាញយកសៀវភៅ
ទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌ ទាញយកសៀវភៅ
មូលដ្ឋានគ្រឹះតក្កវិជ្ជា ទាញយកសៀវភៅ
ច្បាប់បីនៃបណ្តុំគំនិត ទាញយកសៀវភៅ
 ប្រភពសីលធម៌ ទាញយកសៀវភៅ
ចិត្តញាណ និងសីលញាណ ទាញយកសៀវភៅ
ឆន្ទះ ទាញយកសៀវភៅ
ប្លាតុង ទាញយកសៀវភៅ
យ៉ែម ដោម សីលធម៌ ទាញយកសៀវភៅ

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World