រូបវិទ្យា

19-04-2021

MM-Physics Principles សៀវភៅ ៨ក្បាល ទាញយក

30-04-2020 ការពិសោធន៍រូបវិទ្យា

គំរូវិញ្ញាសា ប្រឡងប្រចាំខែ មិថុនា

P11C_4_E1 ទាញយក
P11C_4_E2 ទាញយក
P11C_4_E3 ទាញយក
P11C_4_E4 ទាញយក
P11C_4_E5 ទាញយក
P11C_4_E6 ទាញយក
តារាងគម្រោងលម្អិតវិញ្ញា ទាញយក
P11C-4-E-I(វិញ្ញាសា ខែ មិថុនា) ទាញយក

***វិញ្ញាសា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ត្រៀមប្រឡងឆមាសទី២

វិញ្ញាសាទី ១  ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ២ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៣ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៤  ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៥ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៦ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៧ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៨ ទាញយក
វិញ្ញាសាទី ៩ ទាញយក

*គំរូលំហាត់តេស្ត៍ រូបវិទ្យា

Assessment framework_presentation ទាញយក
ទម្រង់គំរូបំណែងចែកកម្មវិធីសិក្សា និងវិញ្ញាប្រឡងប្រចាំខែ ទាញយក
Test Blueprint_presentation ទាញយក
កម្មវិធីសិក្សា ទាញយក
កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត(ចាស់២០០៦) ទាញយក
កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត(ថ្មី) ទាញយក
ការតាក់តែងសំណួរតេស្ត Item Development ទាញយក
គំរូគម្រោងសិក្សាលម្អិតប្រចាំខែ ទាញយក
គំរូបំណែងចែកម្មវិធីសិក្សា ទាញយក
ប័ណ្ណសំណួរទម្រង់បើក Item Form_Opened Question ទាញយក
ប័ណ្ណសំណួរពហុជ្រើសរើស Item Form ទាញយក
មគ្គុទេសក៍អាជីពនិងប្រឹក្សា ទាញយក
មគ្គុទេស៍អាជីព និងផ្តល់ប្រឹក្សា ទាញយក
យុទ្ធសាស្ត្រ_កំណែ_ទម្រង់_វិស័យ_អប់រំ ទាញយក

***គំរូ បង្កើតសំណួរតេស្ត (គ្រូបង្រៀនសតវត្សទី២១ )

Item Form_Opened Question ទាញយក
Test Blueprint for Classroom ទាញយក
កម្មវិធិសិក្សារូបវិទ្យា_១១ ទាញយក
គំរូ ទាញយក
គំរូវិញាសា ទាញយក
តារាងគម្រោងលម្អិតវិញ្ញា ទាញយក
រូបវិទ្យា៧_៩_ចុងក្រោយ_MSR ទាញយក
រូបវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រ១០_១២_វិទ្យាសាស្ត្រ ទាញយក
រូបវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្តាសង្គម១០_១២ ទាញយក
វិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែឧសភា ទាញយក
ស្តង់ដារូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយក

***មហាវិទ្យាល័យ

មេរៀន-លំហាត់ និងដំណោះស្រាយ >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់មេកានិច និងមេរៀនសង្ខេប >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាទំនើប >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាវិស្វកម្ម >>ទាញយកសៀវភៅ
Concepts of Modern >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics >>ទាញយកសៀវភៅ
Electric circuits - Schaum >>ទាញយកសៀវភៅ
Engineering Mechanics - Dynamics, 13ed >>ទាញយកសៀវភៅ
Engineering Mechanics -  13ed. - solutions >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics for Scientists and Engineers 6E  >>ទាញយកសៀវភៅ
-Solution  - Physics For Scientists And  6E >>ទាញយកសៀវភៅ
Serway - Physics for Scientists, 7th Ed  >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics for  Engineers 8th  Solutions  >>ទាញយកសៀវភៅ

***វិទ្យាល័យ

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ថ្មី ទាញយកសៀវភៅ
The Science of Biology ទាញយកសៀវភៅ
Physics Raymond A. Serway ទាញយកសៀវភៅ
     

 

វិញ្ញាសា >>ទាញយកសៀវភៅ
គន្លិះរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ១១ ១២  >>ទាញយកសៀវភៅ
រលំហាត់រូបវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែក >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាទី១២ អ៊ាង ពិសី >>ទាញយកសៀវភៅ
អគ្គិសនី ( លោកគ្រូ ជា សែ ) >>ទាញយកសៀវភៅ
បទានុក្រមរូបវិទ្យា(អង់គ្លេស-ខ្មែរ)ព >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ ២០១១  >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា-លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេស >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាទី១២(2012) >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេសសំរាបសិស្សពូកែ >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេកានិចសន្ទនីយ​ និង ការអនុវត្តន៍  >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនរូបវិទ្យាថ្នាកទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរកានិចថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់រូបវិទ្យាមេកានិចថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចតែងការបង្រៀន រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
សៀវភៅសិក្សាគោលរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ >>ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចតែងការបង្រៀន រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ >>ទាញយកសៀវភៅ

 

រូបវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ  2002-2011 >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ រូបវិទ្យាមេកានិច >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់អគ្គិសនី ភាគII >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់អគ្គិសនីភាគ I >>ទាញយកសៀវភៅ
អុបទិច  II >>ទាញយកសៀវភៅ
អុបទិចIII >>ទាញយកសៀវភៅ

***អនុវិទ្យាល័យ

គន្លឹះដោះស្រាយលំហាត់រូបវិទ្យ >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩  >>ទាញយកសៀវភៅ
     
     
     
   

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World