អភិវឌ្ឍកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

11-04-2021 Scratch_coding-Projects

Scratch_coding-Projects_1 ទាញយក
Scratch_coding-Projects_2_ ទាញយក
Scratch_coding-Projects_3_ ទាញយក
Scratch_coding-Projects_4_ ទាញយក
Scratch Desktop Setup 3.9.0 ទាញយក

 

28-03-2020 Computer coding for Kids

Coding Projects in Scratch_ A Step-by-Step Visual Guide to Coding Your Own Animations, Games, Simulations ទាញយក
Computer Coding Projects for Kids_ A Step-by-Step Visual Guide to Creating Your Own Scratch Projects ទាញយក
Scratch 2.0 _ beginner's guide _ learn to program while creating interactive stories, games, and multimedia projects using Scratch ទាញយក
Scratch 2.0 game development hotshot 10 engaging projects that will teach you how to build exciting games with the easy-to-use Scratch 2.0 environment ទាញយក
     

 6 - 03 - 2020 រៀនសរសេរកម្មវិធី

ជាមួយភាសា Python

eginning Data Science ទាញយក
Programming with Python for Dummies ទាញយក
Python_from_Novice_to_pro ទាញយក
Expert  Programming ទាញយក
Foundations of Python Network Programming ទាញយក
Engineering_for_Machine_Learning ទាញយក
 Python in One Day and Learn It Well ទាញយក
Python 5th Edition ទាញយក
Beginning Game Development with Python  ទាញយក
Python ទាញយក
PythonNetBinder ទាញយក
 System Administration ទាញយក
The ultimate guide to coding  ទាញយក
 Bioinformatics ទាញយក
 Raspberry Pi Game Development ទាញយក
Python Crash Course ទាញយក
Python Business Intelligence Cookbook ទាញយក
Haltermanpythonbook ទាញយក
 PYTHON'S COMPANION, A STEP BY STEP ទាញយក
Programming Google App Engine with Python_ Build and Run Scalable Python Apps on Google ទាញយក
Programming Google App Engine with Python_ Build and Run Scalable Python Apps ទាញយក
Programming.  Python Programming for Beginners ទាញយក
Python The ultimate guide t ទាញយក
     

I-សិក្សាភាសា C , C++ and C#

Advance illustrator cs4 khmer >>ទាញយក
arduino-lesson3-introduction-to-C >>ទាញយក
C Programming >>ទាញយក
C program >>ទាញយក
C program(លោក លី ឆៃណាក់) >>ទាញយក
C++Program >>ទាញយក
language-C&C++ >>ទាញយក
Cprogram Lesson >>ទាញយក
Programming.KH >>ទាញយក
Lesson Internet >>ទាញយក
C# ភាសាខ្មែរ >>ទាញយក

II-សិក្សាភាសា Java

1.1-Introduction & Overview >>ទាញយក
1.2-Environment Setup >>ទាញយក
2.1-Basic Datatypes >>ទាញយក
2.2-Variable Types >>ទាញយក
2.3-Modifer Types >>ទាញយក
2.4-Basic Operators >>ទាញយក
2.5-Java Basic IO >>ទាញយក
3.1-Loop Control >>ទាញយក
3.2-Decision Making >>ទាញយក
4.1-Number >>ទាញយក
4.2-Character >>ទាញយក
4.3-String >>ទាញយក
5.1-Array >>ទាញយក
6-Methods >>ទាញយក
7.1-Inheritance >>ទាញយក
7.2-Overriding >>ទាញយក
7.3-Polymorphism >>ទាញយក
7.4-Abstraction >>ទាញយក
7.5-Encapsulation >>ទាញយក
7.6-Interface >>ទាញយក
7.7-Packages >>ទាញយក
8.1-Date >>ទាញយក
8.2-Regular Expressions >>ទាញយក
8.3-Calendar >>ទាញយក
9-Exception >>ទាញយក
10-Thread >>ទាញយក
11-Files and IO >>ទាញយក
11-Math Object Constants >>ទាញយក
12.1-Set Collection >>ទាញយក
12.2-Map Collection >>ទាញយក
13.1-Setting up JDBC >>ទាញយក
15-History Objects >>ទាញយក
J2SE-basic >>ទាញយក
Java Programming-khmer >>ទាញយក
Java-khmer >>ទាញយក

III-VB.Net & SQL Server Training

Ch01-Array&Collection >>ទាញយក
Ch02-WorkingWithFile >>ទាញយក
Ch03-File System Object >>ទាញយក
Ch04-Advance ActiveX Control >>ទាញយក
Ch06-DataEnviroment >>ទាញយក
VB.NET(1,2,3,4) >>ទាញយក
Ch07-ADO >>ទាញយក
Example on Using Array >>ទាញយក
Microsoft Visual Basic.Net >>ទាញយក

IV-សិក្សា Database

Chapter 1  >>ទាញយក
Chapter 2  >>ទាញយក
Chapter 3  >>ទាញយក
Chapter 4  >>ទាញយក
Chapter 5  >>ទាញយក
Chapter 6  >>ទាញយក
Microsoft Access-khmer >>ទាញយក

IV-សិក្សាភាសា SQL

2.1-Select Statement. >>ទាញយក
2.2-Where Clause >>ទាញយក
2.3-ORDER BY Keyword >>ទាញយក
3.1-Insert Statement >>ទាញយក
SQL-5-3.2_2-Positioning Layers >>ទាញយក
3.2-Update Statement >>ទាញយក
3.3-Delete Statement >>ទាញយក
4.1-SELECT TOP >>ទាញយក
4.2-LIKE & WILDCARDS >>ទាញយក
4.3-IN & BETWEEN >>ទាញយក
5.1-SELECT Aliase >>ទាញយក
5.2-Joins >>ទាញយក
5.4-SQL Union >>ទាញយក
6.1-SQL CREATE TABLE >>ទាញយក
6.2-SQL CONSTRAINTS  >>ទាញយក
7.1-Primary Key and Foreign Key >>ទាញយក
7.2-Check Keyword >>ទាញយក
8.2-Auto Increment and Date >>ទាញយក
9.1-NullValue >>ទាញយក
9.2-SQL DataType >>ទាញយក
10.1-Function AVG&Count >>ទាញយក
10.3-Function Sum >>ទាញយក
10.4-Function Having&group >>ទាញយក
10.5-Function Ucase&Lcase >>ទាញយក
10.6-Function LENGTH&ROUND >>ទាញយក
13.2-Simple SQL >>ទាញយក

***113 VB.net Project គឺជា Project ដែលល្អៗសរុប 113 Project

113-Project-VB.Net ទាញយក

***53 Androi Project គឺជា Project ដែលល្អៗ សរុប 53 Project

Androi_53-Project ទាញយក

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World