មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្មអគ្គិសនី

19-04-2021

Electricity-21-Lesson-khmer ទាញយក
Electricity-15-Lesson-khmer ទាញយក
Wiring_a_House (បណ្តាញតាមផ្ទះ) ទាញយក
Wiring_a_House_khmer_images ទាញយក
 

មេរៀនបណ្តាញអគ្គិសនី

 
ច្បាប់ហានិភ័យការងាអគ្គិសនី ទាញយក
ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអគ្គិសនី ទាញយក
លក្ខណៈនៃខ្សែចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក
ការធ្វើតំណខ្សែ និងបំបែកខ្សែចម្លង ទាញយក
ការជ្រើសរើសសម្ភារៈអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ទាញយក
ម៉ុលទីម៉ែតទ័រ ទាញយក
ការតម្លើងបណ្តាញអគ្គិសនី បង្កប់ និងបណ្តែត ខ្សែអគ្គិសនី ទាញយក
ប្រព័ន្ធខ្សែដី និងខ្សែការពាររន្ទះ ទាញយក
សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី ទាញយក
លក្ខណៈនៃខ្សែចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World