មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្មអគ្គិសនី

 

មេរៀនបណ្តាញអគ្គិសនី

 
ច្បាប់ហានិភ័យការងាអគ្គិសនី ទាញយក
ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអគ្គិសនី ទាញយក
លក្ខណៈនៃខ្សែចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក
ការធ្វើតំណខ្សែ និងបំបែកខ្សែចម្លង ទាញយក
ការជ្រើសរើសសម្ភារៈអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ទាញយក
ម៉ុលទីម៉ែតទ័រ ទាញយក
ការតម្លើងបណ្តាញអគ្គិសនី បង្កប់ និងបណ្តែត ខ្សែអគ្គិសនី ទាញយក
ប្រព័ន្ធខ្សែដី និងខ្សែការពាររន្ទះ ទាញយក
សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី ទាញយក
លក្ខណៈនៃខ្សែចម្លងអគ្គិសនី ទាញយក

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World