វិស្វកម្ម សំណង់ស៊ីវិល

29-04-2020

01. Introduction ទាញយក
02. Properties of Reinforced Concrete ទាញយក
2.7-Foundation ទាញយក
03. Wind load ទាញយក
3dmax khmer ទាញយក
04 - AutoCAD-2D Command  ទាញយក
Architectural Graphics 4th Edition ទាញយក
Civil 3D 2014 ទាញយក
civil_Enginnering ទាញយក
Design of Buildings for Wind- A Guide for Asce 7 ទាញយក
Eath-Working ទាញយក
Law on construction ទាញយក
Method for Standard Static Load  ទាញយក
Reinforced concrete (khmer) ទាញយក
Two-Way Post-Tensioned Slab Design ទាញយក
Types of Portland Cement ទាញយក
គំនូរបច្ចេកទេសសម្រាប់និស្សិតវិស្វករឆ្នាំទី១ ទាញយក
បណ្តាយទឹកក្នុងអគារ_Installation sanitaire ទាញយក
ពាក្យ_បច្ចេកទេស_សំណង់_ អង់គ្លេស_-ចិន-ខ្មែរ_ ទាញយក
សៀវភៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់ ទាញយក
សំណង់_ឈើ ទាញយក

ទាញយកឯកសារនៅទីនេះ...!

Assignment 2 of strength ទាញយក
ASSIGNMENT-1 ទាញយក
ASSIGNMENT -3 ទាញយក
ASSIGNMENT-2 ទាញយក
ASSIGNMENT-4 ទាញយក
ASSIGNMENT-5 ទាញយក
ASSIGNMENT-6 ទាញយក
Assignment Soft Skill ទាញយក
Assignment of COMMUNICATION ទាញយក
Autosaved ទាញយក
marketing ទាញយក
Mechanics and Strength of Materials ទាញយក
National Technical Training Institute ទាញយក
Steel_Designers_Manual ទាញយក
Strength of Materials and Structures ទាញយក
Strength Of Materials parts I&II_2 ទាញយក
strength ទាញយក
Theodolite sey ទាញយក
TO LOOK FOR DISTANCE FROM  ទាញយក
ការគ្រប់គ្រងសំណង់ ទាញយក
ការប្រើប្រាស់-Digtial Level ទាញយក
ការប្រើប្រាស់-Total Station 12 ទាញយក
ឋានលេខា-Theodolite ទាញយក
សិក្សាគម្រោងថ្នល់ ទាញយក
assignment foundation ទាញយក
Assignment​ Foundation New Sovath17 ទាញយក
engineering-handbook-second ទាញយក
Cover Assignment ទាញយក
Coverព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាញយក
eletice Model (1) ទាញយក
eletice Model (2) ទាញយក
Handbook of Highway Engineering  ទាញយក
PRESENTATION OF HIGHWAY  ទាញយក
Report Road Design ទាញយក
report Road ទាញយក
report ទាញយក
Road Design ទាញយក
Structural Analysis ទាញយក
Technical English ទាញយក
TY SOVATH ទាញយក
 Design of shear in Beam ទាញយក
Development of Reinforcement Bar ទាញយក
Design of Short Column ទាញយក
Design of Slender Column ទាញយក
One way slab design ទាញយក
Lecture Note of Foundation Design ទាញយក
Two-way design (DDM) ទាញយក
Two-way design (LDM & MCM) ទាញយក
Construction Interaction Diagram  ទាញយក
khmer_physics ទាញយក

 
   

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World