មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច

26-04-2021

Electronics All-in-One for  16Ebooks ទាញយក

19-04-2021

Electronic basice ទាញយក

14 - 03 - 2020

មុខវិជ្ជា Mechatronics

Automotive Mechatronics ទាញយក
MSD by Shetty ទាញយក
Control and Mechatronics (The Industrial Electronics Handbook) ទាញយក
Electric and Hybrid Vehicles_ Technologies ទាញយក
Electric powertrain _ energy systems, power electronics ទាញយក
Handbook of collective robotics _ fundamentals and challenges ទាញយក
Hard Disk Drive_ Mechatronics and Control ទាញយក
Introduction to Mechatronics and Measurement Systems ទាញយក
Prosthetic and Robotic Design ទាញយក
Mechatronic System Control, Logic, and Data Acquisition ទាញយក
Mechatronics_ A Foundation Course ទាញយក
Open-Source Robotics and Process Control ទាញយក
p-40-WrkokBook ទាញយក
Raspberry Pi Mechatronics Projects ទាញយក
 Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics ទាញយក
_The Mechatronics Handbook - 2 Volume ទាញយក
Mechatronics _ an integrated  ទាញយក

25-02-2020

Arduino5 មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ STEM ទាញយក
BCD Decoder ទាញយក
Thermal Relay Lesson khmer ទាញយក
ប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រ ទាញយក
មេរៀន Microcontroller ទាញយក
មេរៀនទី១ ការឌីសាញ សៀគ្វីតាមកម្មវិធី Proteus ទាញយក
មេរៀនភាសា-C ទាញយក
របៀបក្នុងការសរេសរកម្មវិធីMikroC Pro for PIC ទាញយក
របៀបតសៀគ្វិក្នុងកម្មវិធី Proteus 8 ទាញយក
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ជា-V1.2 ទាញយក
របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ បញ្ចូលកូដ ទាញយក
របៀបមើលកូដ កាប៉ាស៊ីទ័រ សេរ៉ាមិច ទាញយក
រីលេកំដៅ ទាញយក
រីលេកំណត់ពេល ទាញយក
សិក្សាអំពី7segmen Decoder ទាញយក
សៀគ្វី Seven Segment common catoth ទាញយក
សៀគ្វីខាងក្រោមនេះគឺជាសៀគ្វីភ្លើងប្រដេញភ្លឺម្ដងមួយគ្រាប់ៗ ទាញយក
សៀគ្វីតំឡើងអំពូលម៉ែត្រដោយប្រើអាគុយ ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC-1 ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC-2 ទាញយក
     

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World