មហាវិទ្យាល័យ ទូរគមនាគមន៍

21-04-2021

CCNA 200-301 VOLUME 1(itkhmerangkor.net) ទាញយក
CCNA_Study_(itkhmerangkor.net) ទាញយក

1 - 03 - 2020 Technology 5G

CCNP_Lab_total_31ebook ទាញយក
5G-1- LTE Narrowband Internet of Things (NB-IoT) ទាញយក
5G-2- Mobile and Wireless Communications Technology ទាញយក
5G-3- Mobile Communications ទាញយក
5G-4- Physical Layer Principles, Models and Technology Components ទាញយក
5G-5-A Comprehensive Guide to 5G Security ទាញយក
5G-6-From GSM to LTE-Advanced Pro and  to Mobile Networks and Mobile Broadband ទាញយក
5G-7-Fundamentals of 5G Mobile Networks ទាញយក
5G-8-Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies ទាញយក
5G-9-Network function virtualization_ concepts and applicability ទាញយក
5G-10-Software Networks_ Virtualization, SDN, 5G, Security ទាញយក
5G-11-Transition from 4G to 5G ទាញយក

 

*** GSM

GSM_ overview ទាញយក
GSM_Basics ទាញយក
GENEX Nastar GSM ទាញយក
GSM_Basics ទាញយក
GSM_ overview ទាញយ
SS7 Signaling full  ទាញយក
SS7 in GSM full slides ទាញយក
 GPRS and 3G Wireless  ទាញយក
Broadband Wireless Mobile 3G  ទាញយក
Telco - 3GPP WCDMA FDD L1 ទាញយក
 CDMAone and 3G Systems ទាញយក
WCDMA.for.UMTS ទាញយក
GPRS and 3G Wireless  ទាញយក
GSM, cdmaOne and 3G Systems ទាញយក
Wiley - WCDMA for UMTS, ទាញយក
WCDMA Mobile Communication ទាញយក
 integrated 3G networks VoIP ទាញយក
CCIE Routing and Switching  ទាញយក
Generation.Mobile.Networks ទាញយក
3GPP WCDMA FDD L1 ទាញយក
 BSS dimensioning ទាញយក
 Wcdma Receiver ទាញយក


***   CCNA BCRAN Training

  Buoi 1 Wan and AAA  
BCRAN22S01L01 ទាញយក
lab_1_5_1 ទាញយក
lab_1_5_2 ទាញយក
lab_1_5_3 ទាញយក
  Buoi 2 Configure PPP  
BCRAN22S02L01 ទាញយក
lab_2_5_1 ទាញយក
lab_2_5_2 ទាញយក
lab_2_5_3 ទាញយក
lab_3_7_1 ទាញយក
lab_3_7_2 ទាញយក
lab_3_7_3 ទាញយក
  Buoi 3 Broadband and ADSL  
BCRAN22S03L01-07 ទាញយក
020703-BCRAN ទាញយក
  Buoi 4 VPN  
 VPN-BCRAN22S04L01 ទាញយក
 VPN-BaiGiang_VPN ទាញយក
VPN-lab+ ly thuyet VPN ទាញយក
VPN-VPN NAT ទាញយក
  Buoi 5 ISDN DDR  
BCRAN22S05L01-05 ទាញយក
lab_4_9_1 COnfigure BRI ទាញយក
lab_4_9_2  Routing ទាញយក
lab_4_9_3 PPP Multilink ទាញយក
lab_4_9_4 ISDN PRI ទាញយក
lab_5_3_1 ISDN dialer  ទាញយក
lab_5_3_2 dIALER MAP CLASS ទាញយក
  Buoi 6 DDR and Frame Relay   
BCRAN22S06L01 ទាញយក
lab_6_4_1 Frame Relay  ទាញយក
lab_6_4_2 Full Mesh Frame  ទាញយក
lab_6_4_3 Full Mesh with  ទាញយក
lab_6_4_4 Configure Hub  ទាញយក
lab_7_3_1 FR traffic shaping  ទាញយក
lab_7_3_2 FR traffic shaping ទាញយក
  Buoi 7 Frame Relay and Backup  
BCRAN22S07L01-07 ទាញយក
Buoi-7b-BCRAN22S08L01 ទាញយក
  Lab Backup and Manage  
lab_8_7_1 ISDN Dial backup ទាញយក
lab_8_7_2 Secondlink on  ទាញយក
lab_8_7_3 dial backup with  ទាញយក
lab_8_7_4 Backup and dialer ទាញយក
  Lab Nat  
lab_10_5_1 ទាញយក
lab_10_5_2 ទាញយក
lab_10_5_3 ទាញយក
lab_10_5_4 ទាញយក
  Buoi 8 QoS  
BCRAN22S09L01-05 ទាញយក
lab_9_8_1 Manage Network  ទាញយក
  Buoi 9 AAA  
Metro.Ethernet ទាញយក
BCRAN22S10L01-03 ទាញយក
VNPT-IT-Week0420-10 ទាញយក
lab_10_5_1 NAT static ទាញយក
lab_10_5_2 Dynamic Nat ទាញយក
lab_10_5_3 Nat Overload ទាញយក
lab_10_5_4TCP Load  ទាញយក
lab_11_3_1 AAA local  ទាញយក
lab_11_3_2 AAA Acounting ទាញយក
lab_11_3_3 AAA with ACS ទាញយក

 

***ពិសោធន៍ Switching Lab 642-811

Switch-1-lab_1_6_1 >>ទាញយក
Switch-2-lab_1_6_2 >>ទាញយក
Switch-3-lab_1_6_3 >>ទាញយក
Switch-4-lab_1_6_4 >>ទាញយក
Switch-5-lab_1_6_5 >>ទាញយក
Switch-6-lab_2_8_1 >>ទាញយក
Switch-7-lab_2_8_2 >>ទាញយក
Switch-8-lab_2_8_3 >>ទាញយក
Switch-9-lab_2_8_4 >>ទាញយក
Switch-10-lab_3_10_1 >>ទាញយក
Switch-11-lab_3_10_2 >>ទាញយក
Switch-12-lab_3_10_3 >>ទាញយក
Switch-13-lab_3_10_4 >>ទាញយក
Switch-14-lab_3_10_5 >>ទាញយក
Switch-15-lab_3_10_6 >>ទាញយក
Switch-16-lab_3_10_7 >>ទាញយក
Switch-17-lab_4_3_1 >>ទាញយក
Switch-18-lab_4_3_2 >>ទាញយក
Switch-19-lab_4_3_3 >>ទាញយក
Switch-20-lab_5_4_1 >>ទាញយក
Switch-21-lab_8_9_1 >>ទាញយក
Switch-22-lab_8_9_2 >>ទាញយក
Switch-23-lab_8_9_3 >>ទាញយក
Switch-24-lab_8_9_4 >>ទាញយក
Switch-25-lab_8_9_5 >>ទាញយក
Switch-26-lab_8_9_6 >>ទាញយក
Switch-27-lab_8_9_7 >>ទាញយក
Switch-28-lab_8_9_8 >>ទាញយក
Switch-29-lab_8_9_9 >>ទាញយក
Switch-30-lab_8_9_10 >>ទាញយក
Switch-31-lab_8_9_11 >>ទាញយក
Switch-32-lab_8_9_12 >>ទាញយក
Switch-33-lab_9_9_1 >>ទាញយក
Switch-34-lab_9_9_2 >>ទាញយក
Switch-35-lab_9_9_3 >>ទាញយក
Switch-36-lab_9_9_4 >>ទាញយក
Switch-37-lab_9_9_5 >>ទាញយក
Switch-38-lab_9_9_6 >>ទាញយក
Switch-39-lab_9_9_7 >>ទាញយក
Switch-40-lab_9_9_8 >>ទាញយក
Switch-41-lab_9_9_9 >>ទាញយក
Switch-42-lab_9_9_10 >>ទាញយក
Switch-43-lab_9_9_11 >>ទាញយក
Switch-44-lab_9_9_12 >>ទាញយក
Switch-45-lab_9_9_13 >>ទាញយក
Switch-46-lab_9_9_14 >>ទាញយក


*** Interconnecting Cisco  Networking Devices

  ICND1 Lab  
ICND1-1-Lab 1c Network Cabling >>ទាញយក
ICND1-2-Lab 2a Performing Router Startup >>ទាញយក
ICND1-3-Lab 2b&4a Configuring Router & Switch Basically >>ទាញយក
ICND1-4-Lab 4b Using Cisco SDM To Configure Router As DHCP Server >>ទាញយក
ICND1-5-Lab 5a Using Cisco SDM To Configure NAT To Access Internet >>ទាញយក
ICND1-6-Lab 5b Configuring Serial Interface Static & Default Route >>ទាញយក
ICND1-7-Lab 5c Configuring Dynamic Routing Protocol RIPv2 >>ទាញយក
ICND1-8-Lab 6a Using TFTP To Backup & Restore Configurations >>ទាញយក
ICND1-9-Lab 6b Using TFTP To Backup & Recover IOS Image >>ទាញយក
ICND1-10-Lab RIPv2 Default Route Propagation >>ទាញយក
ICND1-11-Network Addressing Scheme Exam >>ទាញយក
  ICND2 Lab  
ICND2 -1-Lab 8a Configuring VLAN, Port Assignment, VTP, And Inter-VLAN Routing Instructor >>ទាញយក
ICND2 -2-Lab 8a Configuring VLAN, Port Assignment, VTP, And Inter-VLAN Routing >>ទាញយក
 

***CCNP 

Administering Cisco QOS for IP Networks ទាញយក
Advanced Ip Services for Cisco Networks ទាញយក
CCNA knowledge to pass the exam ទាញយក
CCNP Building Scalable Cisco Network ទាញយក
CCNP Routing Exam Certification Guide ទាញយក
CCNP Routing Study Guide ទាញយក
CCNP All ទាញយក
CCNP-Tellecom ទាញយក

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World