កសិកម្ម

*មានលក់កូនស្វាយចាន់ទីពូជ M23 និង កូនស្លា  អាស័យដ្ឋាន ភូមិ អូរពឺត សង្កាត់ ទួលល្វា ក្រុង ប៉ៃលិន  ខេត្ត​ ប៉ៃលិន 

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ៖  097 528 40 88  /  088 92 07 489

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World