វិទ្យាល័យ

គន្លឹះដើម្បីរៀនឳ្យបានពូកែ

១.រៀនតិចៗតែជាប់ជាប្រចាំ ( កុំរៀនដោយបង្ខំ )

២.បែងចែកពេលវេលាឳ្យបានជាក់លាក់

៣.សិក្សាឳ្យបានទៀងទាត់ម៉ោងរាល់ថ្ងៃ

៤.ដាក់ចិត្តថារៀន ត្រូវតែរៀន ( កុំពន្យាពេល )

៥.ធ្វើលំហាត់ណាដែលលំបាកៗ ឳ្យរួចរាល់

៦.រំឭកមេរៀនជាប្រចាំ

៧.ប្រាប់មិត្តភក្តិកុំទូរស័ព្ទមកពេលអ្នកកំពុងរៀន

៨.ក្លាហានក្នុងការជជែកសួរ មិត្តភក្តិនិងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

៩.ឆ្លៀតពេលរំឭកមេរៀន នៅចុងសប្តាហ៍

១០.សេពគប់មិត្តភក្តិណាដែលចូលចិត្តរៀន

១១.យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឳ្យបានល្អ ។

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World