គីមីវិទ្យា

គីមីវិទ្យាថ្ងៃនេះ

*** គីមីវិទ្យា សម្រាប់វិទ្យាល័យ

សៀវភៅចំរុះជាភាសាខ្មែរ៖

ល.រ Chemistry from NT at NIE ទាញយកសៀវភៅ
1 Chapter 1, Atom ទាញយកសៀវភៅ
2 Chapter 2, bonding ទាញយកសៀវភៅ
3 Chapter 3, Acid and base New ទាញយកសៀវភៅ
4 chapter 4, Metal and periodic table ទាញយកសៀវភៅ
5 Chapter 5, Extracting Metals ទាញយកសៀវភៅ
6 Chapter 6, The non-metals ទាញយកសៀវភៅ
7 Chapter 7, Reaction, equation and amount1 ទាញយកសៀវភៅ
8 Chapter 8, Rate of reaction ទាញយកសៀវភៅ
9 chapter 9,Energy change ទាញយកសៀវភៅ
10 chapter 10.useful materia from crude oill ទាញយកសៀវភៅ
11 Chapter 11,Planet Earth ទាញយកសៀវភៅ
12 Chapter 12 Rock ទាញយកសៀវភៅ
13 Chapter 13, Solids, liquids and gas ទាញយកសៀវភៅ

អាចទាញយកទាំងអស់បាន ៖ Chemistry from NT at NIE

 

ថ្នាក់ទី ១១

ជំពួកទី-1- មេរៀនទី១ៈ រូបមន្ដ និងសមីការគីមី

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-2- មេរៀនទី១ លក្ខណៈលោហៈ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-2-មេរៀនទី២ យោបកលោហៈ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី១ ប្រតិអុកស៊ីតកម្ម

រេដុកម្មក្នុងសូលុយស្យុងទឹក

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី3- មេរៀនទី២ ប៉ូតង់ស្យែលអុកស៊ីដូ រេដុកម្ម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី៣ ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3-មេរៀនទី៤ ពិលអេឡិចត្រូគីមី

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-3- មេរៀនទី៥ អគ្គិសនីវិភាគ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-5- មេរៀនទី១: អាម៉ូញ៉ាក់

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-5- មេរៀនទី២ សមាសធាតុកាល់ស្យូម

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6- មេរៀនទីៈ២ អាល់ដេអ៊ីត និងសេតូន

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6-មេរៀនទី១ៈ អាល់កុល និងអេទែ

ទាញយកសៀវភៅ

ជំពូកទី-6- មេរៀនទី៣ៈ ស៊ីតកាបុកស៊ីលិច

ទាញយកសៀវភៅ
អាចទាញយកសៀវភៅទាំងអស់បាន៖ Download  

*** គីមីវិទ្យា សម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ

ទាញយកសៀវភៅថ្នាកទី៧
ទាញយកសៀវភៅថ្នាក់ទី៨
ទាញយកសៀវភៅថ្នាក់ទី៩

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World