ជីវវិទ្យា

***បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ លី សុភាព

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទាញយកសៀវភៅ
សំនួរ-ចម្លើយ ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី10 ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងវិញ្ញាសា ជីវវិទ្យា ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យា លំហាត់-កំណែ ស្តីពីមូលដ្ឋានរូបធាតុ និង ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យា-VN ទាញយកសៀវភៅ
ជីវវិទ្យាប្រឡងគ្រូ ទាញយកសៀវភៅ
ពន្យល់និងរំលឹកជីវិទ្យាដោយសង្វេប ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនសង្ខេបជីវវិទ្យា ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ (2014-2017) ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា និងអត្រកំណែរ ២០១៧ ទាញយកសៀវភៅ
សៀវភៅជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០, ២០១៥, អយក ទាញយកសៀវភៅ
Biology ទាញយកសៀវភៅ
     
     
     
     

ពិសោធ

សួមប្អូនៗទទួលបានជោគជ័យគ្រប់សមរភូមិសិក្សា ...!

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World