ពិសោធន៍

*** រូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧  (សន្លឹកកិច្ចការពិសោធ សម្រាប់គ្រូ និងសិស្ស )

ល.រ មាតិកា ទាញយកឯកសារ
  ជំពូកទី១-កម្តៅ  
1 P-7-មេរៀនទី១-ការវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាព ទាញយកឯកសារ
2 P-7-មេរៀនទី២-ការីកមាឌរបស់ទឹក ទាញយកឯកសារ
3 P-7-មេរៀនទី៣-កំដៅជាក់លាក់ ទាញយកឯកសារ
4 P-7-មេរៀនទី៣-បរិមាណកំដៅ ទាញយកឯកសារ
  ជំពូកទី២-ការបញ្ជូនកម្តៅ  
5 P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-១ ទាញយកឯកសារ
6 P-7-2-មេរៀនទី១-ការចំលងកំដៅ-២ ទាញយកឯកសារ
7 P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងខ្យល់ ទាញយកឯកសារ
8 P-7-2-មេរៀនទី២-ការបញ្ជូនកំដៅក្នុងទឹក ទាញយកឯកសារ
  ជំពូកទី៣-អគ្គិសនី  
9 P-7-3-មេរៀនទី១-អេឡិចត្រូសា្តទិច ទាញយកឯកសារ
10 P-7-3-មេរៀនទី២-ការចម្លងអគ្គិសនី ទាញយកឯកសារ
11 P-7-3-មេរៀនទី៣-ថ្មិលស៊េរីនិងប៉ារ៉ាឡែល ទាញយកឯកសារ
12 P-7-3-មេរៀនទី៤-1-ការចម្លងអគ្គិសនី ទាញយកឯកសារ
13 P-7-3-មេរៀនទី៤-2-រេស៊ីស្តង់ធ្យូងក្រាហ្វីត ទាញយកឯកសារ
14 P-7-3-មេរៀនទី៥-អាគុយក្រូចឆ្មារ ទាញយកឯកសារ
15 P-7-3-មេរៀនទី៦-1-សៀគ្វីអគ្គិសនី ទាញយកឯកសារ
16 P-7-3-មេរៀនទី៦-2-អំពូលស៊េរី និងខ្នែង(រេស៊ីស្តង់) ទាញយកឯកសារ
  ជំពូកទី៤-សម្ពាធ  
17 P-7-4-មេរៀនទី១-សម្ពាធ ទាញយកឯកសារ
18 P-7-4-មេរៀនទី៣-ដង់ស៊ីតេ-បរិមាណ ទាញយកឯកសារ
19 P-7-4-មេរៀនទី៣-សម្ពាធក្នុងបាសាំទឹក ទាញយកឯកសារ
20 P-7-4-មេរៀនទី៤-1-ការផ្លុំបំប៉ោងប៉េតប៉ោង ទាញយកឯកសារ
21 P-7-4-មេរៀនទី៤-2-លើកទឹក ទាញយកឯកសារ
22 P-7-4-មេរៀនទី៤-3-ទឹកក្នុងកែវផ្កាប់មុខចុះ ទាញយកឯកសារ
23 P-7-4-មេរៀនទី៤-4-សម្ពាធខ្យល់លើដប ទាញយកឯកសារ

*** ទាញយកគំរូធ្វើរបាយការណ៍ ពិសោធ

***ថ្នាក់ទី ១១

 

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World