វិទ្យាសាស្ត្រ

27-03-2020

1,000 Inventions and Discoveries ទាញយក
7th Grade Science Student ebook ទាញយក
Biochemistry ទាញយក
Developing Capacities for Teaching Responsible Science in the MENA Region_ Refashioning Scientific Dialogue ទាញយក
Earth Science and Applications from Space_ National Imperatives for the Next Decade and Beyond ទាញយក
Everything Science Grade 10 - Everything Maths and Science ទាញយក
Everything Science Grade 11 - Everything Maths ទាញយក
life science skills for life ទាញយក
Physical Chemistry for Engineering and Applied Sciences_ Theoretical and Methodological Implication ទាញយក
Physical Science Textbook ទាញយក
Physical Science ទាញយក
Plant Sciences ទាញយក
principals and techiniques of biochemistry and molecular biology 7th ed wilson walker ទាញយក
project book - Super Science Fair Projects ទាញយក
siyavula-caps-text-book-gr12-physical-sciences ទាញយក

26-02-2020

គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពី វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នាវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ ២២០-២៣០  ទាញយក

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World