រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យាថ្ងៃនេះ....

***មហាវិទ្យាល័យ

មេរៀន-លំហាត់ និងដំណោះស្រាយ >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់មេកានិច និងមេរៀនសង្ខេប >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាទំនើប >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាវិស្វកម្ម >>ទាញយកសៀវភៅ
Concepts of Modern >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics >>ទាញយកសៀវភៅ
Electric circuits - Schaum >>ទាញយកសៀវភៅ
Engineering Mechanics - Dynamics, 13ed >>ទាញយកសៀវភៅ
Engineering Mechanics -  13ed. - solutions >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics for Scientists and Engineers 6E  >>ទាញយកសៀវភៅ
-Solution  - Physics For Scientists And  6E >>ទាញយកសៀវភៅ
Serway - Physics for Scientists, 7th Ed  >>ទាញយកសៀវភៅ
Physics for  Engineers 8th  Solutions  >>ទាញយកសៀវភៅ

***វិទ្យាល័យ

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ថ្មី ទាញយកសៀវភៅ
The Science of Biology ទាញយកសៀវភៅ
Physics Raymond A. Serway ទាញយកសៀវភៅ
     

 

វិញ្ញាសា >>ទាញយកសៀវភៅ
គន្លិះរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ១១ ១២  >>ទាញយកសៀវភៅ
រលំហាត់រូបវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែក >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យាទី១២ អ៊ាង ពិសី >>ទាញយកសៀវភៅ
អគ្គិសនី ( លោកគ្រូ ជា សែ ) >>ទាញយកសៀវភៅ
បទានុក្រមរូបវិទ្យា(អង់គ្លេស-ខ្មែរ)ព >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសា សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ ២០១១  >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា-លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេស >>ទាញយកសៀវភៅ
វិញ្ញាសាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាទី១២(2012) >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេសសំរាបសិស្សពូកែ >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេកានិចសន្ទនីយ​ និង ការអនុវត្តន៍  >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរៀនរូបវិទ្យាថ្នាកទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
មេរកានិចថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់រូបវិទ្យាមេកានិចថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចតែងការបង្រៀន រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ >>ទាញយកសៀវភៅ
សៀវភៅសិក្សាគោលរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ >>ទាញយកសៀវភៅ
កិច្ចតែងការបង្រៀន រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ >>ទាញយកសៀវភៅ

 

រូបវិទ្យាសម្រាប់សិស្សពូកែ  2002-2011 >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់ រូបវិទ្យាមេកានិច >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់អគ្គិសនី ភាគII >>ទាញយកសៀវភៅ
លំហាត់អគ្គិសនីភាគ I >>ទាញយកសៀវភៅ
អុបទិច  II >>ទាញយកសៀវភៅ
អុបទិចIII >>ទាញយកសៀវភៅ

***អនុវិទ្យាល័យ

គន្លឹះដោះស្រាយលំហាត់រូបវិទ្យ >>ទាញយកសៀវភៅ
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩  >>ទាញយកសៀវភៅ
     
     
     
   

 

 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World