ពុទ្ធមន្ត

ព្រះធម៌មាននៅទីនេះ...

កប្បកថាសម្តែងអំពីកប្បចម្រើននិងប្បវិនាស ទាញយកសៀវភៅ
កម្រងពាក្យអប់រំ ដកស្រង់ពីព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយកសៀវភៅ
ការត្រាស់ដឹង ទាញយកសៀវភៅ
ក្បួនសាខាវង្សត្រកូល ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរព្រះភិធម្មយមកប្បករណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ២ ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ភាគ៤ ទាញយកសៀវភៅ
គម្ពីរមហាបដ្ឋានភាគទី១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-11-គម្ពីរមហាបដ្ឋានភាគទី២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-12-គម្ពីរសារត្ថសង្គ័ហៈភាគទី២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-13-គាថាធម្មបទប្រែ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-14-ឃ្លាំងគំនិតដែលគួរសិក្សា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-15-ចរិយាមហាបុរស ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-16-ជីវិតប្រក្រតីភាគ_ ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-17-ជីវិតប្រក្រតីភាគ_១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-18-ជំនួយសតិ ២០ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-19-ជំនួយសតិ ២១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-20-ជំនួយសតិ ភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-21-ជំនួយសតិ ភាគ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-22-ជំនួយសតិ ភាគ៦ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-23-ជំនួយសតិ ភាគ១៨ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-24-ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-25-ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-26-ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-27-ជំនួយសុខភាផ្លូវចិត្ត ភាគ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-28-តិរច្ឆានវិជ្ជា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-29-តួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-30-ទានកថា ព្រះបាឡាត់ឃោសនាគ ហែម-ចៀវ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-31-ធម៌ជាមាគ៌ាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជីវិត ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-32-ធម៌នមស្ការ និង បរិត្តបាលិ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-33ធម៌សូធ្យបូជាគុណព្រះរតនត្រ័យសង្ខេប ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-34-ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ (បាលី-ប្រែ) ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-35-ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-36-ធម្មទេសនា_ ភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-37-ធម្មទេសនា_ ភាគ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-38-ធម្មទេសនា_ ភាគ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-39-ធម្មទេសនា_ ភាគ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-40-ធម្មទេសនា_ ភាគ៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-41-ធម្មទេសនា_ ភាគ៦ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-42-ធម្មទេសនា_ ភាគ៧ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-43-ធម្មទេសនា_ ភាគ៨ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-44-ធម្មទេសនា_ ភាគ៩ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-45-ធម្មទេសនា_ ភាគ១០ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-46-ធម្មទេសនា_ ភាគ១១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-47-ធម្មទេសនាមយៈ បុណ្យកើតអំពី ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-48-ធម្មបទគាថា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-49-ធម្មបទដ្ឋកថា នៃព្រះសុត្តន្តបិដក  ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-50-ធម្មសង្គហៈ(ការរួបរួមកងធម៌ជាពួកៗ) ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-51-បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី១ ចិត្តសង្គហៈ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-52-បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី២ ចេតសិកសង្គហៈ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-53-បរមត្ថជោតិកៈ បរិច្ឆេទទី៣  ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-54-បរមត្ថជោតិកៈបរិច្ឆេទទី៣ បកិណ្ណសង្គហៈ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-55-បរមត្ថជោតិកៈបរិច្ឆេទទី៧ បកិណ្ណសង្គហៈ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-56-បរមត្ថទីបនី អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-57-បុណ្យកាន់បិណ្ឌ (ភ្ជុំបិណ្ឌ) ជាបុណ្យទំនៀម ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-58-បុណ្យទំនៀមខ្មែរ(ក្រាំងបុណ្យទាំង១២ខែ) ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-59-បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-60-បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-61-បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-62-បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-63-បែបរៀនភាសាបាលី ភាគទី៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-64-ប្រការ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-65-ប្រជុំធម៌បទនមស្សការ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-66-ប្រជុំព្រះធម៌ក្នុងមហាសម័យ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-67-ប្រជុំរឿងប្រេត ភាគទី១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-68-ប្រជុំរឿងប្រេត ភាគទី២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-69-ប្រយោជន៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-70-ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-71-ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-72-ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក ៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-73-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-73-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៦ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-74-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៧ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-75-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក ភាគទី៩ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-76-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-77-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៦ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-78-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៧ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-79-ប្រវត្តិព្រះអសីតិមហាសាវ័ក៩ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-80-ពន្លឺនាវាត្រៃលក្ខណ៍ និង នាវាត្រៃលក្ខណ៍ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-81-ពាក្យកាព្យរឿង នាងបដាចារ នឹង ព្រះសុវណ្ណសាម ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-82-ពិធីបុណ្យក្នុងសង្គមខ្មែរ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-83-ព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាស ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-84-ព្រះវិន័យសង្ឃកម្មកថា ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-85-ព្រះវិន័យសង្ឃកម្មកថា ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-86-ព្រះវេស្សន្តរជាតក ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-87-ព្រះស៊ីអារ្យមេត្រីយ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-88-ព្រះសូត្រ ខ្លឹមសារពីរោះ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-89-មហាវេស្សន្តរជាតក ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-90-មហាវេស្សន្តរជាតក ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-91-មហាវេស្សន្តរជាតក ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-92-មហាវេស្សន្តរជាតក ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-93-មហាវេស្សន្តរជាតក ៤-1 ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-94-មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-95-មហាសរណគមន៍_ និង អាដានាជិយបរិត្ត ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-96-មហាសរណគមន៍អាដានាដិយបរិត្ត ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-97-យល់ដឹងពីការចូលវស្សា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-98-យល់ដឹងពីការចេញវស្សា  ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-99-វិធីសាស្ត្រភាគ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-100-វិធីសាស្រ្តភាគ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-101-សង្គាយនា ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-102-សិល្បៈនៃការរស់នៅ វិបស្សនា កម្មដ្ឋាន ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-103-សីលធម៌ ជំនឿ និង ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបូរាណ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-104-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-105-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-106-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-107-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៤ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-108-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៥ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-109-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៦ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha110-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៧ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-111-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៨ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-112-សៀវភៅកំណាព្យធម៌ ៩ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-113-អត្ថបទព្រះធម៌ ១ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-114-អត្ថបទព្រះធម៌ ២ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-115-អត្ថបទព្រះធម៌ ៣ ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-116-អត្ថបទព្រះធម៌ ៤ (1) ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-117-អត្ថបទព្រះធម៌ ៤ (2) ទាញយកសៀវភៅ
Buddha-118-អត្ថបទព្រះធម៌ ៤ (3) ទាញយកសៀវភៅ
     

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World