ស័យមន្ត

yesគម្ពីសាមវេទ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។ 

( សូត្រ ៣ ចប់)

* អូមមុទោមហាបញ្ញានំ ភិភៈបញ្ញានំពុទ្ធំហៃឡៃឡិប្រាក់ធម្មចៅហៃចែងចាំងឈូឆស៊ូសនស្វាមូមព្រោងព្រឹត្តហៃឡៃព្រោង ។ 

( គាថានេះបុរាណលោកឳ្យសូត្រដាស់បញ្ញាមុនរៀននូវមុខវិជ្ជានីមួយៗនាំឳ្យឆាប់ចេះចាំពូកែ)

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World