វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

***មេរៀនដែលត្រូវសិក្សា

ជួសជុល LCD >>ទាញយកសៀវភៅ
Output & Input Device >>ទាញយកសៀវភៅ
ជួសជុលLaptup >>ទាញយកសៀវភៅ
ជួសជុលPC >>ទាញយកសៀវភៅ
តម្លើងComputer >>ទាញយកសៀវភៅ
សៀវភៅជួសជុល >>ទាញយកសៀវភៅ

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

                សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

*** រៀបកិបខ្សែបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ( CABLE )

CABLE >>ទាញយកសៀវភៅ
Cisco NETWork >>ទាញយកសៀវភៅ
How Intranets Work >>ទាញយកសៀវភៅ
Intranets Unleashed >>ទាញយកសៀវភៅ
Microsoft Tcp_Ip Study Site >>ទាញយកសៀវភៅ

 

***Cisco Press

 CCDA Exam Certification >>ទាញយកសៀវភៅ
 CCIE Fundamentals Network  ទាញយកសៀវភៅ
 CCNA Exam 604-507  ទាញយកសៀវភៅ
CCDA Exam Certification  ទាញយកសៀវភៅ
CCIE Fundamentals Network  ទាញយកសៀវភៅ
CCNA Exam 640-607  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Building Scalable  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Remote Access  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Remote Access  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Routing Exam   ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Routing Study Guide ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Support Exam  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Support Study Guide ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Switching Exam  ទាញយកសៀវភៅ
CCNP Switching Study  ទាញយកសៀវភៅ
CLSC Exam Certification  ទាញយកសៀវភៅ

 

Configuring Cisco AVVID  ទាញយកសៀវភៅ
Cisco-1a-640-607 ទាញយកសៀវភៅ
Cisco-2a-CCNA Exam 640-607 ទាញយកសៀវភៅ
 

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

I-.IT Foundation Course

1. IT Introduction

2. Computer Basic

3. Typing Skill

4. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook

5. Print, Scan, Copy

6. Internet, Email, Social Media

II-Computer Maintenance/Repair Course

1. Computer Introduction

 2. Hardware Installation

 3. Software Installation

 4. Computer Maintenance

 5. Computer Repair

III-IT Administrator

IV-Install & Maintenance/Repair Computer for Company

– Computer Introduction

– Hardware Installation

– Software Installation

– Computer Maintenance

– Computer Repair

V-Install & Maintenance Network for Company

– Network Basic

– Plan, Design & Build Network Infrustructure

– Network Cabling, Patch Panel, Wall Jack

– IP Adressing & Subnetting

– Monitor & Troubleshoot Network

– Configure TP-Link Router

– Configure Mikrotik Router & UniFi

– Configure Cisco Router & Switch

VI-IT Security & Hack Course

1. Cyber Security Introduction

2. Cyber Security of Network/System

3. Ethical Hacking Introduction

4. Scanning Network/System

5. Network/System Ethical Hacking

VII-Security Camera Course

-Free Documents/Software/Video

– Practice with real Camera & DVR

– Study Lifetime until you have Skill/Experience

– Certificate issued after complete

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World