អភិវឌ្ឍកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

***មេរៀនដែលត្រូវសិក្សា

I-សិក្សាភាសា C , C++ and C#

Advance illustrator cs4 khmer >>ទាញយក
arduino-lesson3-introduction-to-C >>ទាញយក
C Programming >>ទាញយក
C program >>ទាញយក
C program(លោក លី ឆៃណាក់) >>ទាញយក
C++Program >>ទាញយក
language-C&C++ >>ទាញយក
Cprogram Lesson >>ទាញយក
Programming.KH >>ទាញយក
Lesson Internet >>ទាញយក
C# ភាសាខ្មែរ >>ទាញយក

II-សិក្សាភាសា Java

1.1-Introduction & Overview >>ទាញយក
1.2-Environment Setup >>ទាញយក
2.1-Basic Datatypes >>ទាញយក
2.2-Variable Types >>ទាញយក
2.3-Modifer Types >>ទាញយក
2.4-Basic Operators >>ទាញយក
2.5-Java Basic IO >>ទាញយក
3.1-Loop Control >>ទាញយក
3.2-Decision Making >>ទាញយក
4.1-Number >>ទាញយក
4.2-Character >>ទាញយក
4.3-String >>ទាញយក
5.1-Array >>ទាញយក
6-Methods >>ទាញយក
7.1-Inheritance >>ទាញយក
7.2-Overriding >>ទាញយក
7.3-Polymorphism >>ទាញយក
7.4-Abstraction >>ទាញយក
7.5-Encapsulation >>ទាញយក
7.6-Interface >>ទាញយក
7.7-Packages >>ទាញយក
8.1-Date >>ទាញយក
8.2-Regular Expressions >>ទាញយក
8.3-Calendar >>ទាញយក
9-Exception >>ទាញយក
10-Thread >>ទាញយក
11-Files and IO >>ទាញយក
11-Math Object Constants >>ទាញយក
12.1-Set Collection >>ទាញយក
12.2-Map Collection >>ទាញយក
13.1-Setting up JDBC >>ទាញយក
15-History Objects >>ទាញយក
J2SE-basic >>ទាញយក
Java Programming-khmer >>ទាញយក
Java-khmer >>ទាញយក

III-VB.Net & SQL Server Training

Ch01-Array&Collection >>ទាញយក
Ch02-WorkingWithFile >>ទាញយក
Ch03-File System Object >>ទាញយក
Ch04-Advance ActiveX Control >>ទាញយក
Ch06-DataEnviroment >>ទាញយក
VB.NET(1,2,3,4) >>ទាញយក
Ch07-ADO >>ទាញយក
Example on Using Array >>ទាញយក
Microsoft Visual Basic.Net >>ទាញយក

IV-សិក្សា Database

Chapter 1  >>ទាញយក
Chapter 2  >>ទាញយក
Chapter 3  >>ទាញយក
Chapter 4  >>ទាញយក
Chapter 5  >>ទាញយក
Chapter 6  >>ទាញយក
Microsoft Access-khmer >>ទាញយក

IV-សិក្សាភាសា SQL

2.1-Select Statement. >>ទាញយក
2.2-Where Clause >>ទាញយក
2.3-ORDER BY Keyword >>ទាញយក
3.1-Insert Statement >>ទាញយក
SQL-5-3.2_2-Positioning Layers >>ទាញយក
3.2-Update Statement >>ទាញយក
3.3-Delete Statement >>ទាញយក
4.1-SELECT TOP >>ទាញយក
4.2-LIKE & WILDCARDS >>ទាញយក
4.3-IN & BETWEEN >>ទាញយក
5.1-SELECT Aliase >>ទាញយក
5.2-Joins >>ទាញយក
5.4-SQL Union >>ទាញយក
6.1-SQL CREATE TABLE >>ទាញយក
6.2-SQL CONSTRAINTS  >>ទាញយក
7.1-Primary Key and Foreign Key >>ទាញយក
7.2-Check Keyword >>ទាញយក
8.2-Auto Increment and Date >>ទាញយក
9.1-NullValue >>ទាញយក
9.2-SQL DataType >>ទាញយក
10.1-Function AVG&Count >>ទាញយក
10.3-Function Sum >>ទាញយក
10.4-Function Having&group >>ទាញយក
10.5-Function Ucase&Lcase >>ទាញយក
10.6-Function LENGTH&ROUND >>ទាញយក
13.2-Simple SQL >>ទាញយក

***113 VB.net Project គឺជា Project ដែលល្អៗសរុប 113 Project

113-Project-VB.Net ទាញយក

***53 Androi Project គឺជា Project ដែលល្អៗ សរុប 53 Project

Androi_53-Project ទាញយក

 

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World