គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

***CCNP Building Scalable Cisco Network

ActualTests MCSE 070-224 Exam Q&A v6.30-03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-296 Exam Q&A v12.12.03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-210 Exam Q&A v10.04.03 ទាញយក
Actualtests Mcse 70-228 Exam Q&A v11.22.03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-270 Exam Q&A v6.30-03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-270 Exam Q&A v11.18.03 ទាញយក
Actualtests Mcse 70-290 Exam Q&A v10.13.03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-292 Exam Q&A v03.09.04 ទាញយក
Actualtests Mcse 70-292 Exam Q&A v10.22.03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-296 Exam Q&A v11.15.03 ទាញយក
ActualTests MCSE 70-292 Exam Q&A v11.13.03 ទាញយក
Alcatel Speed Touch DSL Router - cli_ref_guide ទាញយក
Alcatel Speed Touch Home user manual - sthome ទាញយក
Advanced Windows NT ទាញយក
CCDA Exam Certification Guide ទាញយក
About This Manual ទាញយក
CCNA 2.0 Study Guide (640-507) ទាញយក
CCNA_2_0_Study_Guide_us ទាញយក
cisco-642-831 ទាញយក
Cisco Press CCNA 3.0 Study Guide  ទាញយក
Networks ទាញយក
Cisco CCNP Routing ទាញយក
CCNP-Routing ទាញយក
CCNP Support Exam ទាញយក
CCNP-Support ទាញយក
Advanced.Cellular.Network.Planning.and ទាញយក
Advanced.Cellular.Network.Planning.and ទាញយក
 

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

I-Storage - Backup Solution Course

1. Storage/Backup Introduction

2. Storage Solution

3. Build Storage

4. Backup Solution

5. Backup System/Data

– Free Documents/Software/Video

– Practice Lab

– Study Lifetime until you have Skill/Experience

– Certificate issued after completed

II-Cyber Security Course

1. Cyber Security Introduction

2. Cyber Attack & Vector

3. Penetration Testing & Vulnerability Scanning

4. Defending Cyber World

5. Cyber Security of Network, System, Data

6. Cyber Security Policy & Procedure

7. Cyber Security Risk Management

III-Fingerprint Access Control Course

1. Fingerprint Access Control Introduction

2. Fingerprint Access Control Component/Topology

3. Fingerprint Access Control Installation

4. Fingerprint Access Control Configuration

5. Attendance & Access Control Management

IV-Anti-Virus Server Course

Veritas Backup Server Course

Course Outline:

1. Build RAID 1,5,6,10,50,60

2. Build NAS Storage for Backup Exec Server

3. Install & Configure Backup Exec Server

4. System Backup/Recovery

5. Active Directory Backup/Recovery

6. File Server Backup/Recovery

7. Mail Server Backup/Recovery

8. Technique for Fast Backup/Recovery & Save Space

V-Dell Server Course

Day1- Hardware Server Introduction

Day2- Hardware Server Components

1. Install Dell Server Hardware

2.Configure RAID 1,5,6,10,50,60

3.Install Operating System

4. Maintenance Server

5. Troubleshoot Server

6. Secure Server

7. Project Build Server for Company

VI-VMWare

1. VMWare vSphere Introduction

– What is VMWare vSphere?

– VMWare vSphere Client

– VMWare vSphere ESXi

– VMWare vSphere vCenter

– VMWare vSphere Datastore

– VMWare vSphere Networking

2. VMWare vSphere Configuration

– Design VMWare vSphere Topology Infrastructure

– Deploy & Configure Active Directory for vSphere

– Deploy & Configure vCenter Server

– Deploy & Configure ESXi Server

– Deploy & Configure vSphere Client

– Deploy & Configure vSphere Networking

– Deploy & Configure vSphere Storage

3. VM Configuration & Management

– Deploy & Configure VM Networking

– Configure & Manage VM Infrastructure

4. VMWare vSphere High Availability

– Deploy & Configure Redundant Network/Datastore

– Deploy ESXi/Datastore to Datacenter & Cluster

– Deploy & Configure vMotion

– Deploy & Configure DRS

– Deploy & Configure HA

– Monitor & Troubleshoot vSphere– Lifetime Training (can study again for free)

VII-Windows Server Course

1.Windows Server Introduction & Installation

2. AD, Site, Forest, Domain, DC, GC, FSMO

3. Plan, Build, Manage DC, AD, OU, Group, User

4.Configure File Server, Share, Permission, Print Server

5. Configure Roaming Profile, Quota, Block Copy File

6. Configure Group Policy for Map Drive, Printer, Software

7. Configure Group Policy for Block USB, Soft, Windows

8. Configure DHCP, DNS, Web, FTP Server

9. Maintenance, Secure Windows Server

10. Do IT Project Server for Company

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World