បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងសុវត្ថិភាព

22-04-2021

CCNA 200-301 VOLUME 1(itkhmerangkor.net) ទាញយក
CCNA_Study_(itkhmerangkor.net) ទាញយក
 

*** Intellingent Netowrk

BAIGANG

ទាញយក

***មុខវិជ្ជាដែលត្រូវសិក្សា...

Windows08-Server >>ទាញយក
Windows2012-Server >>ទាញយក
Network-SEC >>ទាញយក
MikroTik Configuration >>ទាញយក
Linux >>ទាញយក
Network_fundamental >>ទាញយក
Basic network + Server (khmer) >>ទាញយក
Network (khmer) >>ទាញយក
 Internet (khmer) >>ទាញយក
ការណែនាំអំពី internet >>ទាញយក
ការតម្លើង File Server >>ទាញយក
គ្រប់គ្រង File Server >>ទាញយក
ប្រើប្រាស់ Desktop Virtualization >>ទាញយក
Management Gateway 2010 >>ទាញយក
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ១៨៨ >>ទាញយក
TCP-IP-infrastrue-DHCP >>ទាញយក
Net2-12-មេរៀន IP conversion >>ទាញយក
 Network Administration-TCP-IP >>ទាញយក
TCP-IP-infra-DNS >>ទាញយក
TCP-IP-infra-WINS >>ទាញយក
កែ port សម្រាប់ wamp server >>ទាញយក
Networking and Window Server >>ទាញយក

***Cisco 

CD1 ទាញយក
CD2 ទាញយក
CD3 ទាញយក
CD4 ទាញយក
CD5 ទាញយក
CD6 ទាញយ

 

***Presentation of Intelligent Network 

 

 Intelligent Network Principle  >>ទាញយក
 Mobile Intelligent Network  >>ទាញយក
TELLIN WIN Technical >>ទាញយក
 No.7(SCCP&TCAP&INAP) >>ទាញយក
SAU Hardware Configuration >>ទាញយក
C&C08-SAU Hardware-AMCM >>ទាញយក
C&C08-SAU Hardware- >>ទាញយក
C&C08-SAU Hardware-SM >>ទាញយក
MCS Service >>ទាញយក
PCS Service >>ទាញយក
UNIX >>ទាញយក
IINFORMIX >>ទាញយក
 Appendixes >>ទាញយក
Installation of FIN SCP >>ទាញយក
Presentation of FIN SCP >>ទាញយក
Appendixes >>ទាញយក
Installation of FIN SMP  >>ទាញយក
 Installation of FIN SMP >>ទាញយក
 Presentation of FIN SMS >>ទាញយក
TELLIN-SMS >>ទាញយក
 Wireless IN TELLIN-SCP  >>ទាញយក
SUN(HA)cluster system >>ទាញយក
Intelligent Network TELLIN >>ទាញយក
Intelligent Network CAP P >>ទាញយក
Intelligent Network Prepaid  >>ទាញយក
Installation of WIN SCP >>ទាញយក
Presentation of WIN SCP >>ទាញយក
Installation of WIN SMP >>ទាញយក
Presentation of WIN SMS >>ទាញយក
 Intelligent Network TELLIN >>ទាញយក
  Network TELLIN-SCPSMS  >>ទាញយក
Mobile Intelligent Network  >>ទាញយក
Internetwork Troubleshooting >>ទាញយក
 

***Internet programming

EDGE for Mobile Internet >>ទាញយក
AH Introduction to GPS The Global Positioning System >>ទាញយក
AH WLANs and WPANs towards 4G Wireless >>ទាញយក
Introduction to 3G Mobile Communications >>ទាញយក
Location Management and Routing in Mobile >>ទាញយក
Multicarrier Techniques for 4G Mobile Comm >>ទាញយក
Radio Engineering for Wireless Communicati >>ទាញយក
TDD-CDMA for Wireless Communications >>ទាញយក
Build Your Own PC Recording Studio >>ទាញយក
Building a Cisco Wireless LAN >>ទាញយក
Certified Wireless Network Administrator Official Study Guid >>ទាញយក
CheckPoint NG Security Administration >>ទាញយក
Computer Communication Networks - Latrobe >>ទាញយក
Computer, Network & Internet Security >>ទាញយក
Configuring Cisco Voice Over IP Second Edition >>ទាញយក
Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service >>ទាញយក
Exploring IBM eServer iSeries(7th) - fly >>ទាញយក
Exploring IBM eServer zSeries and S390 Servers >>ទាញយក
Interference Analysis and Reduction for Wi >>ទាញយក
Software Defined Radio for 3G-fly >>ទាញយក
Technology Trends in Wireless Communicatio >>ទាញយក
Traffic Analysis and Design of Wireless IP >>ទាញយក
WLANs and WPANs towards 4G Wireless - >>ទាញយក
 

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

I-Exchange Server Course

1. Exchange Mail Server Introduction

2. Plan & Configure Active Directory for Exchange Server

3. Deploying Microsoft Exchange Server 2016

4. Configure & Manage Microsoft Exchange Server 2016

5. Configure & Manage Recipient Objects

6. Configure CAS for Local & Public Internet Exchange Server

7. Configure Message Transport Server for Local & Public Mail Relay

8. Configure Spam Filter for Block SPAM from Internet

9. Monitor, Troubleshoot, Backup, Recovery Exchange Server

10. Do Project Exchange Mail Server for Company

II- Linux Server Course

1.Linux Basic

– Linux Introduction

– Linux Distributions

– Linux Features

– Linux Boot Process

– Prepare Dell Server for Linux Installation

– Configure RAID 1, 5, 6, 10 for Linux Installation

– Linux Partition, File System, Mount Configuration

– CENTOS 7 Installation & Configuration

2. Linux System Structure

– Linux Directory System Structure

– Linux File System Structure

– Linux Basic Commands

– Linux File & Folder Commands

– Linux System Commands

– Using VI Editor

3. Linux System Management

– Linux Network Management

– Linux Package Management

– Linux Progress/Service Management

– Linux Disk Management

– Linux User, Group, Permission, Ownership Management

4. Linux Server Configuration

– Linux Samba Server Configuration

– Linux DNS Server Configuration

– Linux Web Server Configuration

– Linux FTP Server Configuration

– Linux Mail Server Configuration

– Linux Webmail Configuration

5. Linux Security

– Linux Security Configuration

– Linux Firewall Configuration

– Linux System Monitor & Troubleshoot

– Linux System Backup & Recovery

III- Veritas Backup Server Course

Course Outline:

1. Build RAID 1,5,6,10,50,60

2. Build NAS Storage for Backup Exec Server

3. Install & Configure Backup Exec Server

4. System Backup/Recovery

5. Active Directory Backup/Recovery

6. File Server Backup/Recovery

7. Mail Server Backup/Recovery

8. Technique for Fast Backup/Recovery & Save Space

IV- Zabbix Monitor Server Course

1. Zabbix Monitor Server Introduction

2. Server/Agent Installation & Configuration

3. Host, Item, Trigger Configuration

4. Configure Host Template

5. Configure Graph & Map

6. Zabbix Administration & Monitor

V-Advanced Mikrotik & UniFi Training

1. Advanced Mikrotik Introduction

2. Configure ISP WAN Link Failover & Load Balancing

3. Configure Mikrotik Router Failover & Load Balancing

4.Configure Advanced Mikrotik Networking

5. Configure Advanced Hotspot, Design Hotspot Website

6. Configure Advanced Firewall for Block Website, App…

7. Configure Advanced Queue for Bandwidth & Download

8. Configure Advanced VPN Server & Site to Site

9. Configure Advanced Mikrotik Monitoring & Notification

10. Configure Advanced UniFi AP

VI-Cisco RouterSwitch Course

1. CCNA1 – Introduction to Network

2. CCNA2 – Routing and Switching Essential

3. CCNA3 – Scaling Networks

4. CCNA4 – Connecting Networks

VII-Cisco ASA Course

1. Cisco ASA Firewall Introduction

2. Cisco ASA Network Configuration

3. Cisco ASA  DMZ Configuration

4. Cisco ASA Bandwidth Shaping

5. Cisco ASA  ACL/NAT Configuration

6. Cisco ASA  IPSec/SSL VPN Configuration

7. Cisco ASA  Monitor & Troubleshoot

VIII- FortiGate Training Course

1. Fortinet Fortigate Introduction

2. Fortigate Network Configuration

3. Fortigate Redundant WAN Configuration

4. Fortigate DMZ Configuration

5. Fortigate Traffic Shaping Configuration

6. Fortigate Firewall/NGFW Configuration

7. Fortigate IPSec/SSL VPN Configuration

8. Fortigate Monitor/Log/Report

IX-Server Admin Training

A->Dell Server Install & Maintenance

1. Hardware Server Introduction

2. Hardware Server Components

3. Install Dell Server Hardware

4. Configure RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60

5. Install Operating System

6. Secure Server

7. Troubleshoot Server

8.  Maintenance Server

B->Windows Server 2012

1. Windows Server Introduction/Installation

2. AD, Site, Forest, Domain, DC, Global Catalog, FSMO

3. Plan & Build Domain Controller & AD Infrastructure

4. Manage & Implement AD OU, Group, User, Security, Permission

5. Configure File/Print Server, Roaming Profile, Quota

6. Configure Group Policy for Map Drive, Printer, & Software…

7. Deploy & Configure DHCP & FSRM Server

8. Deploy & Configure DNS Server, Web Server, FTP Server, VPN Server

9. Windows Server Troubleshoot, Backup, Recovery

10. Do Project Windows Server for Company

C.-> Exchange Mail Server 2016

1. Exchange Mail Server Introduction

2. Plan & Configure Active Directory for Exchange Server 2016

3. Deploying Microsoft Exchange Server 2016

4. Configure & Manage Microsoft Exchange Server 2016

5. Configure & Manage Recipient Objects

6. Configure Client Access Server for Local & Public Internet Exchange Connection

7. Configure Message Transport Server for Local & Public Internet Mail Transport

8. Configure Spam Filter & Antivirus for Filter SPAM from Internet

9. Monitor, Troubleshoot, Backup Exchange Server

10. Do Project Mail Server for Company

D->Kaspersky Anti-Virus Server

1. Kaspersky Anti-Virus Server Introduction

2. Kaspersky Server Installation & Configuration

3. Server & Workstation Network Discovery

4. Endpoint Security Remote Deployment

5. Configure Protection Policy for Endpoint Security

6. Configure Database Update & Virus Scan for Endpoint Security

7. Test with Real Virus

8. Do Project Anti-Virus Server for Company

E->Veritas Backup Server

1. Build Storage for Backup Server

2. Install & Configure Backup Server

3. Backup & Recovery System

4. Backup & Recovery Active Directory

5. Backup & Recovery File Server

6. Backup & Recovery Mail Server

7. Backup & Recovery Techniques

8. Do Project Backup & Disaster Recovery for Company

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World