រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងគេហទំព័រ

***មុខវិជ្ជាដែលត្រូវសិក្សា...

web-Pro-ការសរសេរកម្មវិធីវេប >>ទាញយកសៀវភៅ
រៀនHTML&xHTMLជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
PHP-Web-develop- ភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
Advance illustrator cs4 khmer >>ទាញយកសៀវភៅ
HTML&CSS >>ទាញយកសៀវភៅ
Webpage-Design >>ទាញយកសៀវភៅ
Javascript-khmer >>ទាញយកសៀវភៅ
រៀនCSSជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
រៀនHTML&xHTMLជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
រៀនJavaScrintជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
PHP-Khmer >>ទាញយកសៀវភៅ
PHP&SQL ជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
HTML5 ជាភាសាខ្មែរ >>ទាញយកសៀវភៅ
HTML khmer >>ទាញយកសៀវភៅ
CSS Khmer >>ទាញយកសៀវភៅ

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

      សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

***Project website develop

Admin _ User Panel 0.1

ទាញយក

admin-panel-template-html-css ទាញយក
charisma-master ទាញយក
codecall ទាញយក
demo ទាញយក
demo-code ទាញយក
Extract_link_data ទាញយក
filemanager_in_ckeditor ទាញយក
Francium-voice-master ទាញយក
contact-form ទាញយក
GeoPC_Countries ទាញយក
gMaps ទាញយក
google-map ទាញយក
html5admin ទាញយក
learning_php_mysql_javascript ទាញយក
imageuploader_4.1.5 ទាញយក
imgupload ទាញយក
import-export-csv-using ទាញយក
multiflex23 ទាញយក
multiflex312 ទាញយក
multiple_select_dropdown_list ទាញយក
My 2nd WordPress Plugin ទាញយក
opencart-2.1.0.1 ទាញយក
Recorder-master ទាញយក
PayPal eBook Store ទាញយក
paypal ទាញយក
adminpanel_105 ទាញយក
Objects_Patterns_and_Practice ទាញយក
Dynamic_Web_Design_Made_Easy ទាញយក
beginners-sample-database-script ទាញយក
phpass-article-3.tar ទាញយក
LoginSystem5LevelsofSecurity ទាញយក
Professional ទាញយក
register_login_script_users_online ទាញយក
profiadmin ទាញយក
register_login_script_users_online_3 ទាញយក
save_create_image_thumnail ទាញយក
sbmd_backup_mysql ទាញយក
si-contact-form ទាញយក
simple-registration-system ទាញយក
Sliding_login_panel_jquery ទាញយក
spring-time-adminskin ទាញយក
twitter_jquery ទាញយក
upload_script_images_audio_gallery ទាញយក
upload-save-image ទាញយក
uploadtopage ទាញយក

 

 

<

w-1-2my4edge-comment-system ទាញយក
w-2-2my4edgefloating ទាញយក
w-3-2my4edge-htaccess-for-myblog ទាញយក
w-4-2my4edge-print-page ទាញយក
w-5-2my4edge-select-state-city ទាញយក
w-6-validationhints_ajax ទាញយក
w-7-validate_email ទាញយក
w-8-v1.4.3 ទាញយក
w-9-Username-Availability-Live-Check-using-jQuery ទាញយក
w-10-username_checker_bitrepository.com_ ទាញយក
w-11-uploadtopage ទាញយក
w-12-upload-save-image-php-mysql ទាញយក
w-13-upload_script_images_audio_gallery ទាញយក
w-14-union-two-table ទាញយក
w-15-twitter_jquery ទាញយក
w-16-toggle ទាញយក
w-17-tinymce_spellchecker_php_4.0 ទាញយក
w-18-web-slider-with-animation ទាញយក
w-19-window-on-scroll-load-contents-in-php-mysql ទាញយក
w-20-word ទាញយក
w-21-yes_no_concept ទាញយក
w-22-tinymce_spellchecker_php_2_0_6_1 ទាញយក
w-23-tinymce_4.2.6_jquery ទាញយក
w-24-tinymce_4.2.6_dev ទាញយក
w-25-tinymce_4.2.6 ទាញយក
w-26-tinymce_3.5.11_jquery ទាញយក
w-27-tinymce_3.5.11_dev ទាញយក
w-28-tinymce_3.5.11 ទាញយក
w-29-timeout_AJAX ទាញយក
w-30-timeline ទាញយក
w-31-text_file_to_mysql ទាញយក
w-32-taskmanagement ទាញយក
w-33-Symptoms-and-diseases-database ទាញយក
w-34-surveyofschools ទាញយក
w-35-submitted_addon_976 ទាញយក
w-36-StudentInformationProject ទាញយក
w-37-student_registration ទាញយក
w-38-student_information ទាញយក
w-39-student_db ទាញយក
w-40-Student Information System ទាញយក
w-41-Student Information System in PHP_EnggRoom ទាញយក
w-42-Sliding_login_panel_jquery ទាញយក
w-42-sql injection ទាញយក
w-43-simple-registration-system ទាញយក
w-44-simple-paypal-integration-using-php ទាញយក
w-45-simple-multiple-insert-update-delete-using ទាញយក
w-46-simple-file-upload ទាញយក
w-47-SI1 ទាញយក
w-48-send-mails-using-smtp-in-php-by-gmail ទាញយក
w-49-send-mails-using-phpmailer ទាញយក
w-50-select-all-deselect-all-checkbox ទាញយក
w-51-sbmd_backup_mysql ទាញយក
w-52-save_data_from_excel_to_mysql1 ទាញយក
w-53-RESUME MAKER V_1.14 ទាញយក
w-54-Resources-Utilization-Viewer--RUView--master ទាញយក
w-55-Rent-a-Car ទាញយក
w-56-register_with_progressbar ទាញយក
w-57-Reservation System ទាញយក
w-58-save_create_image_thumnail_php_mysql ទាញយក
w-59-register_login_script_users_online ទាញយក
w-60-redirect-to-page ទាញយក
w-61-Recruitment Management System ទាញយក
w-61-redirect_with_diff_type_of_users ទាញយក
w-62-random_password ទាញយក
w-63-Property Buy Sell Project-EnggRoom ទាញយក
w-64-projectpier-0.8.6 ទាញយក
w-65-read_more_using_explode ទាញយក
w-66-Professional_PHP6 ទាញយក
w-67-Product Cost Information System ទាញយក
w-68-print_to_pdf ទាញយក
w-69-SP2_2014-08-14 ទាញយក
w-70-plupload-2.1.8 ទាញយក
w-71-phpFileManager-0.9.8 ទាញយក
w-72-php-for-beginners-sample-database-script ទាញយក
w-73-PHPDebugger ទាញយក
w-74-phpcms-1.2.2 ទាញយក
w-75-phpass-article-3.tar ទាញយក
w-76-PHP_Solutions_Dynamic_Web_Design ទាញយក
w-77-PHP_Objects_Patterns_and_Practice_ ទាញយក
w-78-chat_for_123flashchat ទាញយក
w-79-adminpanel_105 ទាញយក
w-80-photo_tagging_0 ទាញយក
w-81-phonebook ទាញយក
w-82-payroll_system ទាញយក
w-83-PAYROLL AND TASK MNGMNT ទាញយក
w-84-periodic table ទាញយក
w-85-pdf ទាញយក
w-86-Paypal-IPN-Evoluted-10-08-2011 ទាញយក
w-87-paypal_integration_php ទាញយក
w-88-paypal ទាញយក
w-89-Pagination-with-PDO-using-OOP ទាញយក
w-90-osa ទាញយក
w-91-opencart-2.1.0.1 ទាញយក
w-92-online_supply_inventory_system ទាញយក
w-93-online_exam_php ទាញយក
w-94-online-bidding-system-project ទាញយក
w-95-WebHost-php ទាញយក
w-96-WebHost ទាញយក
w-97-webportio ទាញយក
w-98-websocket-example ទាញយក
w-99-wikipedia-autocomplete ទាញយក
w-100-wojodesign ទាញយក
w-101-voting-system-sample ទាញយក
w-102-wp-frontend-login-master ទាញយក
w-103-vedio-cd-library-archiving-system ទាញយក
w-104-validationhints_ajax ទាញយក
w-105-username-live-check-sample-file ទាញយក
w-106-Username-Availability-Live-Check-using ទាញយក
w-107-username_validation ទាញយក
     

 

*** ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ ហើយនិង ចំណេះដឹងលើផ្នែកនេះ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

  សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World