វិស្វកម្ម សំណង់ស៊ីវិល

ទាញយកឯកសារនៅទីនេះ...!

Assignment 2 of strength ទាញយក
ASSIGNMENT-1 ទាញយក
ASSIGNMENT -3 ទាញយក
ASSIGNMENT-2 ទាញយក
ASSIGNMENT-4 ទាញយក
ASSIGNMENT-5 ទាញយក
ASSIGNMENT-6 ទាញយក
Assignment Soft Skill ទាញយក
Assignment of COMMUNICATION ទាញយក
Autosaved ទាញយក
marketing ទាញយក
Mechanics and Strength of Materials ទាញយក
National Technical Training Institute ទាញយក
Steel_Designers_Manual ទាញយក
Strength of Materials and Structures ទាញយក
Strength Of Materials parts I&II_2 ទាញយក
strength ទាញយក
Theodolite sey ទាញយក
TO LOOK FOR DISTANCE FROM  ទាញយក
ការគ្រប់គ្រងសំណង់ ទាញយក
ការប្រើប្រាស់-Digtial Level ទាញយក
ការប្រើប្រាស់-Total Station 12 ទាញយក
ឋានលេខា-Theodolite ទាញយក
សិក្សាគម្រោងថ្នល់ ទាញយក
assignment foundation ទាញយក
Assignment​ Foundation New Sovath17 ទាញយក
engineering-handbook-second ទាញយក
Cover Assignment ទាញយក
Coverព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាញយក
eletice Model (1) ទាញយក
eletice Model (2) ទាញយក
Handbook of Highway Engineering  ទាញយក
PRESENTATION OF HIGHWAY  ទាញយក
Report Road Design ទាញយក
report Road ទាញយក
report ទាញយក
Road Design ទាញយក
Structural Analysis ទាញយក
Technical English ទាញយក
TY SOVATH ទាញយក
 Design of shear in Beam ទាញយក
Development of Reinforcement Bar ទាញយក
Design of Short Column ទាញយក
Design of Slender Column ទាញយក
One way slab design ទាញយក
Lecture Note of Foundation Design ទាញយក
Two-way design (DDM) ទាញយក
Two-way design (LDM & MCM) ទាញយក
Construction Interaction Diagram  ទាញយក
khmer_physics ទាញយក

 
   

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World