មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច

BCD Decoder ទាញយក
Thermal Relay Lesson khmer ទាញយក
ប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រ ទាញយក
មេរៀន Microcontroller ទាញយក
មេរៀនទី១ ការឌីសាញ សៀគ្វីតាមកម្មវិធី Proteus ទាញយក
មេរៀនភាសា-C ទាញយក
របៀបក្នុងការសរេសរកម្មវិធីMikroC Pro for PIC ទាញយក
របៀបតសៀគ្វិក្នុងកម្មវិធី Proteus 8 ទាញយក
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ជា-V1.2 ទាញយក
របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ បញ្ចូលកូដ ទាញយក
របៀបមើលកូដ កាប៉ាស៊ីទ័រ សេរ៉ាមិច ទាញយក
រីលេកំដៅ ទាញយក
រីលេកំណត់ពេល ទាញយក
សិក្សាអំពី7segmen Decoder ទាញយក
សៀគ្វី Seven Segment common catoth ទាញយក
សៀគ្វីខាងក្រោមនេះគឺជាសៀគ្វីភ្លើងប្រដេញភ្លឺម្ដងមួយគ្រាប់ៗ ទាញយក
សៀគ្វីតំឡើងអំពូលម៉ែត្រដោយប្រើអាគុយ ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC-1 ទាញយក
សៀគ្វីពង្រីកតង់ស្យុង ឬ សៀគ្វីបំលែងពី DC ទៅ AC-2 ទាញយក
     

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ និង Project ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ 

Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។

ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែ

លោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ 

ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នក

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Message

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World